افشارزاده با رئيس سازمان تربيت بدني ديدار كرد

خبرگزاري فارس: رئيس فدراسيون وزنه برداري روز گذشته با رئيس سازمان تربيت بدني ديدار كرد.


بهگزارش خبرگزاري فارس، پس از كسب عنوان سومي جهان از سوي ملي پوشان جوانوزنه برداري در كلمبيا بهرام افشارزاده در دفتر رئيس سازمان تربيت بدني بامحمد علي آبادي ديدار و گفت و گو كرد.
افشارزاده در اين نشست يكساعته، اين مقام شايسته را حاصل كار گروهي و شبانه روزي فدراسيون در طوليك سال و نيم گذشته دانست و گفت: از ابتداي آغاز فعاليت مان در فدراسيون،مبناي كار را روي شناسايي و پرورش پشتوانه و نيروهاي نوجوان و جوان قرارداديم كه در هر 2 رده سني پايه به قهرماني مطلق در آسيا (مسابقات آسيايياردن) و سومي در جهان (جهاني كلمبيا) دست يافتيم.
رئيس فدراسيون كهگزارش كاملي از نحوه آماده سازي جوانان ارائه كرد، ادامه داد: مطمئنم درسال آينده با حفظ و نگهداري همن ملي پوشان و بازگشت وزنه برداران جوان كهدر محروميت به سر مي برند تيم ملي بزرگسالان تقويت خواهد شد تا در جايگاهواقعي خود در سطوح بين المللي قرار بگيريم.
وي رئيس سازمان تربيت بدني را از وضعيت آماده سازي ملي پوشان بزرگسال مطلع ساخت.
درادامه علي آبادي ضمن اظهار خسته نباشيد و تبريك به مسئولين فدراسيون و دستاندركاران وزنه برداري در استان هاي سراسر ايران، از كار و فعاليت شبانهروزي آنان در دوره فعاليت مجدد تشكر كرد و گفت: وزنه برداري جزو رشته هايمدال آور و با اهميت ايران است كه از گذشته جايگاه ويژه اي داشته، حمايتسازمان تربيت بدني نيز از آن رشته قابل تامل بوده و مطمئنا بيش از پيشخواهد شد.