عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه ايران امروز (سه شنبه، 11 تير) در يككنفرانس خبري اعلام كرد كه "باند پاليزدار" با هك كردن سيستمهاي داخلينهادها و يا تصويربرداري و خروج غيرقانوني مدارك، اقدام به تكثير اسنادطبقهبندي شده درباره موضوعات نظامي و انرژي اتمي كرده بود.

آقايجمشيدي گفت كه بلافاصله بعد از دستگيري "باند پاليزدار" اسنادي محرمانهمنتشر شد، و اضافه كرد كه اين اسناد در 4 حوزه جمع آوري شده بودند كهعبارتند از 1- شخصيتهاي مذهبي، سياسي، مراجع و علما 2- حوزه اقتصادي كهعمدتا متمركز بر ضعفهاي سيستم اقتصادي كشور بود 3- حوزه انرژي مربوط بهنفت، گاز و بخصوص انرژي اتمي و 4 - حوزه نظامي

چندي پيش فيلمياز سخنراني فردي به نام عباس پاليزدار در دانشگاه همدان در سايت هاياينترنتي منتشر شد كه در اين سخنراني تعدادي از روحانيان بلندپايه از جملهمحمد امامي كاشاني، امام جمعه موقت تهران، محمد يزدي، رئيس سابق قوهقضائيه، عباس واعظ طبسي، توليت آستان قدس رضوي و علي اكبر ناطق نوري، رئيسپيشين مجلس ايران به فساد اقتصادي گسترده متهم شده بودند.

پس ازانتشار اين سخنراني عباس پاليزدار بازداشت شد و سخنگوي قوه قضائيه ازدستگيري چندين نفر، از جمله چند مقام دولتي، در رابطه با پرونده او خبرداد. فاطمه آجرلو، نماينده مجلس نيز در اين ارتباط احضار و به مدت 11 ساعتبازجويي شد.

سخنگوي قوه قضائيه در ادامه گفت: " به هيچ وجه مايلنيستيم به پرونده پاليزدار و باند وي از طريق رسانهها و تريبونهاپرداخته شود. "

او ضمن اعلام تشكيل يك كميته هماهنگي و يك كميتهقضايي توسط مجلس براي رسيدگي به پرونده آقاي پاليزدارگفت: "اختلافسليقهها با مجلس هشتم نيز در كميته هاي ذكر شده كه امروز اولين جلسه آنخواهد بود حل وفصل خواهد شد."

آقاي جمشيدي گفت كه آقاي پاليزدارو "باند" او "با استفاده از افرادي با هك كردن سيستم هاي داخلي به تحصيلاطلاعات و مال نامشروع ميپرداخته و اطلاعات سري را از سيستمها خارجميكردند و همچنين در برخي بخشها مانند مجلس و سازمان بازرسي كل كشور درپوشش تحقيق و تفحص، پروندههاي سري و محرمانه را يا تصويربرداري كردند ويا اصل آن را خارج ميكردند ضمن اينكه در برخي موارد از كارمندان اخراجينيز بهره برداري به عمل ميآوردند. "

آقاي جمشيدي همچنين گفته كهاين افراد عمدتا اطلاعات خود را در قالب سخنراني و در مكانهايي ماننددانشگاه و حوزه منتشر ميكردند كه "عمدتا متمركز بر تخريب ذهن جوانان وبخصوص دانشجويان بوده است."

برخي كارشناسان اظهارات آقايپاليزدار را اقدامي برنامه ريزي شده از سوي دولت آقاي احمدي نژاد برايمقابله با جناح راست سنتي در ايران ارزيابي كرده بودند اما غلامحسينالهام، سخنگوي دولت ايران به دنبال دستگيري عباس پاليزدار، سخنراني او رااقدامي "مشكوك" خواند و منكر هرگونه ارتباط بين دولت و اين مسئله شد.