سرمايه: «براساس تحقيقي كه به تازگي در شهر تهران انجام شده پديدهروسپيگري در متاهل ها بيش از مجردها ديده مي شود.»سيدكاظم رسول زادهطباطبايي مدير گروه روانشناسي دانشگاه تربيت مدرس و رئيس كارگروه زنان ودختران آسيب ديده و در معرض آسيب ديروز در سالن وزارت كشور به اين نكتهاشاره كرد. در اين كارگروه كه به عنوان يكي از كارگروه هاي همايش اسلام وآسيب هاي اجتماعي برگزار مي شد رسول زاده با استناد به تحقيقي كه به تازگيدر شهر تهران انجام شد به تغييراتي كه در روند روسپيگري ايجاد شده، اشارهكرد: «در دهه 60 و 70 سن روسپيگري بالاي 30 سال بود اما اكنون سن روسپيگرياز 15 سال به بالا رسيده است.» او در ادامه گفت: «اگر پيش از اين اقدام بهروسپيگري به خاطر رفع نيازهاي اوليه بود اكنون به خاطر رفع نيازهاي ثانويهاست. از طرفي تا پيش از اين پديده روسپيگري بيشتر در مجردها بروز مي كرداما تحقيقات نشان داده كه اكنون روسپيگري در متاهل ها بيشتر شده و با رشدسريعي هم مواجه است.»

رسول زاده ادامه داد: «پديده روسپيگري پيشاز اين در غيربومي ها بيشتر بود اما اكنون شيوع اين پديده در طيف بومي وغيربومي برابر شده، بنابراين ديگر نمي توانيم اين پديده را با مهاجرتمرتبط بدانيم.» به گفته رسول زاده گرچه اين پديده قبلاً در افراد باتحصيلات كمتر از ديپلم ديده مي شد اما اكنون اين پديده در افراد تحصيلكرده هم ديده مي شود. رئيس كارگروه زنان و دختران آسيب ديده به چالش هايموجود در مورد اين مساله اشاره كرد و گفت: «اولين چالش فقدان نظريه جنسيدر ايران است. در حال حاضر با افزايش سن ازدواج و كاهش سن بلوغ، فاصلهبلوغ و ازدواج به 15 تا 20 سال رسيده است اما براي رفع مشكلات ناشي از اينموضوع مسوولان و علما هيچ نظريه جنسي اي ارائه نداده اند.» او چالش ديگررا جنسيتي كردن مسائل جنسي در ايران دانست و گفت: «در بحث انحراف ها فقطبر دختران متمركز مي شويم اما وارد بحث پسران و مردان كه آنها هم ميتوانند عامل بسياري از انحراف ها باشند نمي شويم.» تابو كردن مسائل جنسي وآموزش جنسي چالش سومي بود كه رسول زاده به آن اشاره كرد و گفت: «چالش بعديهم يك جانبه بودن برنامه هاي توسعه اي ماست.»

حسين علي زاهدي پوركارشناس ارشد جامعه شناسي و عضو ديگر اين كارگروه نيز به بخش ديگري از اينآمارها اشاره كرد و گفت: «11 درصد روسپيان شهر تهران با اطلاع همسرانشاندست به روسپيگري مي زنند. اين آمار نشان مي دهد كه نه تنها به مسالهبيكاري زنان بلكه به بيكاري مردان و پيامدهاي آن نيز بايد توجه بيشتريشود.» رسول روشن استاد دانشگاه شاهد و كارشناس خانواده و مسائل جنسي بهعنوان عضو ديگري از اين كارگروه نيز به سبب شناختي پديده روسپيگري پرداختو گفت: «اگر به منشا شكل گيري رگه هاي شخصيتي افراد كه آنها را به سمتچنين انحراف هايي مي كشاند توجه كنيم، متوجه مي شويم كه خانواده با شكلدادن به شخصيت كودكان مي تواند نقش موثري در پيشگيري داشته باشد.» اوادامه داد: «تحقيقات نشان داده است كه بعضي از اين افراد به خاطر انتقام وانتقام جويي و تنفر از خانواده و جامعه وارد اين حيطه مي شوند. در حالي كهاگر كودك ياد بگيرد كه ديگري را دوست داشته باشد و احساس امنيت نسبت بهدنياي پيرامونش داشته باشد، چنين حالتي در او به وجود نمي آيد.» او بهتحقيق ديگري اشاره كرد و گفت: «نتايج نشان مي دهد كودك در سن سه تا ششسالگي با پديده كنجكاوي هاي جنسي مواجه مي شود اما از آنجا كه طرح صحيحمسائل جنسي در كشور ما به صورت تابو درآمده اطلاعات صحيح به كودك داده نميشود و كودك در سن نوجواني اطلاعات را از منابع ديگر به دست مي آورد.» بهگفته روشن تحقيقات نشان داده كه گرفتن اطلاعات از منابع ديگر فرد را بيشتردر معرض انحرافات قرار مي دهد. اين كارشناس به افزايش عزت نفس در كودكاننيز تاكيد كرد و گفت: «بسياري از افراد در معرض آسيب تصوير مثبت بدني ازخود ندارند و چون ارزش و عزت نفسي براي خود قائل نيستند با اقدام بهروسپيگري به دنبال اثبات و ابراز خود در جامعه هستند.»