بعضي از رنگها، نيروي خاصي ميتواند به همراه داشته باشد كه ميتوان حس كرد و يا تقويت كرد.

بعضي رنگها حالات خاصي به ما ميبخشند كه با آنها ميتوان در بعضي شرايط خاص ظاهر شد مثلاً:

تا به حال شده است براي اين كه احساس آرامش بيشتري كنيد خودتان را بين ملحفه هاي سبزرنگ بپيچانيد تا به خواب رويد؟
آيا برايتان پيش آمده هنگام انجام يك مصاحبه شغلي لباسي به رنگ قرمز بپوشيد و آن را عامل موفقيت خود بدانيد؟
آيارنگهايي كه در لباس و دكوراسيون خانه شما به كار رفته اند مي توانند رفتارو سطح انرژي يا زندگي شما را بهبود بخشند؟ مي توانيد امتحان كنيد:

سبز ليمويي:
پوشيدن لباسي به اين رنگ يا استفاده از آن در تزيين و دکوراسيون منزل مي تواند توانايي منطقي و پيگير بودن شما را بيفزايد.
سبز ليمويي به شما اين امکان را مي دهد که بفهميد براي پيشرفت بيشتر خود به چه چيزي نياز داريد.

سبز:
لباسيا دکوراسيون سبزرنگ کمک مي کند احساس نزديکي بيشتري با طبيعت داشته باشيدو نيز باعث مي شود به ديگران احساس راحتي و آرامش بيشتري ببخشيد.
استفادهاز اين رنگ همانند يک خاک حاصلخيز باعث مي شود دنيايي پربار براي شما بهوجود آيد. طبيعت ذاتي اين رنگ که نوعي توازن و تعادل در خود دارد، شما راتشويق مي کند به نجواي درون خود گوش دهيد و بفهميد براي اين که شما وديگران از احساس راحتي بيشتري برخوردار باشيد به چه چيزي نياز داريد.

سبز كله اردكي:
اين رنگ توانايي شما را در قدرت انتقال فکر افزايش مي دهد. همچنين باعث مي شود سياست بيشتري در زندگي تان داشته باشيد.
استفاده از اين رنگ که نوعي آبي آميخته با سبز است به شما اين باور را القا مي کند که مي توانيد با دست خود آينده اي دلخواه بسازيد.

آبي:
لباسو آرايش آبي رنگ ، شما را بيشتر رويايي مي کند و الهامات شما را افزايش ميدهد. اين رنگ بسيار آرامش بخش بوده و باعث متمرکز شدن افکارتان مي شود.
اثر آرامش بخش اين رنگ باعث مي شود برنامه ها و افکار مغشوش از ذهنتان خارج شوند و روياها و اهدافتان نظم و ترتيب بيشتري بگيرند.

نيلي:
رنگلباس يا تزيينات و آرايشي که به رنگ نيلي باشد مي تواند قدرت خطرپذيري شمارا افزايش دهد. نيلي اعتماد به نفس بيشتري به شما مي دهد تا به نقشه هاييکه در سر مي پرورانيد جامه عمل بپوشانيد.
استفاده از رنگ نيلي که نوعي آبي آميخته با قرمز است ، کمک مي کند آينده اي خوب و برنامه ريزي شده را براي خودتان ايجاد کنيد.
اين رنگ به شما کمک مي کند دلواپسي هايتان را به کارهايي مثبت تبديل کنيد.

بنفش:
رنگبنفش بر خيالپردازي شما مي افزايد و کمک مي کند احساس قدرت و اختياربيشتري کنيد.اين رنگ همچنين سبب تقويت کردن عمق احساسات شما مي شود و شمارا صاحب اراده اي مصمم تر مي کند و توانايي تان را در ارائه راهبردهايجديد در زندگي افزايش مي دهد.

بنفش تيره:
اين رنگ اشتياق و خوشبيني شما را افزايش مي دهد. استفاده از اين رنگ به شما الهام مي کند بايد کاري جديد را آغاز کنيد.
اگرلباسي به اين رنگ بپوشيد يا در دکور منزلتان از اين رنگ بهره گيريد بدگماني شما را کاهش مي دهد و فرصتهاي جديدي را براي شما مي گشايد.

قرمز:
لباسو آرايش قرمزرنگ شما را بيشتر اهل عمل مي کند و پرمايه و مبتکر مي سازد.استفاده از قرمز آتشين به شما علم و قدرت اين را مي دهد که حرف دلتان رابراحتي بزنيد و آنچه را دوست داريد به دنيا بگوييد.

نارنجي پر رنگ:
استفادهاز اين رنگ در لباس و دکور منزلتان کمک مي کند به شخصيت خود احترام بيشتريبگذاريد. نارنجي پررنگ شما را تشويق مي کند تا خودتان را قبول داشته باشيدو آنها را که دوستشان داريد، تحسين کنيد.

نارنجي:
رنگنارنجي به شما احساس شهامت و بيباکي مي دهد. اين رنگ که گرمترين رنگاتمسفر است نظم و ترتيبي را که نياز داريد تا انتظارات غيرواقعي را از خوددور کنيد به شما مي بخشد.

طلايي:
استفادهاز رنگ طلايي در لباس و آرايش يا وسايل منزل باعث مي شود احساسات وسرزندگي شما بيدار شود. استفاده از رنگ طلايي به شما نيرويي مي بخشد تا آنچيزي را که باعث خرسندي و رضايت خاطرتان مي شود، پيدا کنيد.

زرد:
رنگزرد باعث مي شود ذهنتان بيشتر باز شود. استفاده از رنگ زرد که روشن ترينرنگ در طيف است ذهني سيال تر و بازتر را براي شما خلق مي کند.
اين رنگ سبب مي شود نقطه نظرات ديگران را بهتر بفهميد و سياست بيشتري در زندگي خود اعمال کنيد.

سياه:
استفادهاز اين رنگ باعث مي شود توانايي بيشتري در تمرکز کردن داشته باشيد.استفاده از رنگ مشکي ، يعني غيبت نور، ناشناخته ها را به شما نشان مي دهد.
در تاريکي ، افکار شما باطني و دروني شده و بهتر مي توانيد برروان و احساسات درست خود تمرکز کنيد.

قهوه اي:
لباسقهوه اي رنگ يا اتاقي که به اين رنگ تزيين شده باشد، آگاهي و هوشياري شمارا افزايش مي دهد. اين رنگ به شما کمک مي کند واقعيت هر موقعيتي را بهتردريابيد و بدانيد چه چيزي براي شما بهترين خواهد بود.

سفيد:
لباسيا دکوراسيون سفيدرنگ قدرت تحليل شما را افزايش مي دهد. استفاده از رنگسفيد که اصل همه رنگهاست ، به شما احساس آزادي و رهايي بيشتري مي بخشد.
اين رنگ هر موقعيت يا ارتباطي را که باعث مي شود بتوانيد از حل مشکلاتتان برآييد براي شما روشن مي کند