توجه:هيچ كاري رو بدون داشتن قدرت در اون زمينه نمي شود با تمارين انجام داد
درهرتمرین یا برنامه تله پاتیک بین دو فرد فرستنده وگیرنده فاصله ای وجود داردکه می توان از چند سانتیمتر تا چند هزار کیلو متر متفاوت باشد میزان فاصلهدر نحوه و نتیجه ارتباط تله پاتی کمترین تاثیری ندارداگر شما فکر خود رابه این امر معطوف و در نتیجه شرطی نماید که در فاصله طولانی بر قراری تلهپاتی مشکلتر است این تلقین ذهنی بر روی رفتار شما تاثیر گذاشته ودر عملنیز در فواصل نزدیک تر نتیجه بهتری کسب می کنید این تصور یا شرطی شدننادرست و مضر است هرگز به فاصله موجود بین گیرنده و فرستنده اهمیتی ندهیدشما به همان میزان از ظرفیت و قابلیتی را که در فاصله نزدیک کسب کرده ایدمی توانید در فواصل طولانی هم دریافت کنید .
اصول بنیادی دانش تله پاتی:
توصیهمشود که تجربیات اولیه درفاصله نزدیک و ترجیحا در یک اتاق آرام صورت گیردبرخی از صاحب نظران معتقدند که افراد حاضر در این جلسات بایستی از لحاظروحی و عاطفی به هم نزدیک باشند اگر درتمرين هاي اولیه فرستنده پیام دستراست خود را بر روی دست چپ گیرنده بگذارد این ارتباط جسمی پیوند روحی وعاطفی بهتری را بین آنها ایجاد میکند در آیین سالکان و عارفان شرق آسیابویژه چین باستان و سرزمین عجایب هند قسمت راست بدن دارای قدرت یا اهمیتمثبت و صادر کننده انرژی می باشد درحالی که سمت چپ دارای انرژی یاالکتریسته منفی و دریافت کننده میباشد .
زمان مناسب :
مناسبترینزمان برای ارتباط فکری ساعات آخر شب وصبح زود است در عمل انسان موجودی استکه روز را با کار و فعالیت به پایان می رساند و شبها خسته و کوفته نیاز بهخوابیدن دارد در شرایط عادی انسان شبها به چرت زدن و خواب الودگی دچار میشود ودرصورت دراز کشیدن به خواب عمیقی فرو می رود زمانی که ما بیدار ومشغول فعالیت هستیم ضمیر اگاه ما فعال است بر عکس هر زمان که ما در وضعیتسکوت و ارامش هستیم ضمیر ناخود اگاه ما فعال میشود در این شرایط انرژیزیادی از مغز ساطع میشود و پراکندگی این امواج نمايانگر وجود شرایط ارامشواسایش فیزیو لوژی در مغز است هر گاه ما بتوانیم جسممان را ریلاکس و غیرفعال کنیم قدرتها و قابليتهاي روحی و روانی فعال و شکوفا میشود گویی دراین شرایط کانالهایی که برای فعالیت و کارایی لازمند رها وازاد مشوند دراین زمان انسان بهتر وبیشتر می تواند با ضمیر ناخود اگاه خویش که منبعالهام و برکات است رابطه بر قرار کند زمانی که انرژی زیادی از مغز خارجشود روح میتواند خود را از زیر بار سنگینی جسم رها ودر فضای بی کران بهپرواز در اید به این حالت وضعیت خروج روح از بدن می گویند

برای انجام تجربه تله پاتیک حداقل به دو نفر نیاز داریم .
جنسیت:
چونتله پاتی عبارت از انتقال افکاری است که از یک بار عاطفی و احساسی قویاکنده شده است بنابراین با توجه به غرایزی که خداوند برایبقای نسل در نهادبشر قرار داده است ارتباط بین دو جنس مخالف بایستی روشنتر و پر قدرت تریصورت بگیرد نر وماده هریک به تنهايی ناقص هستند و هر کدام از انها سعیدارد با جستجوی جفت خویشبه کمال برسد .
همان طور که در ارتباط عادیروزمره با دیگران سعی می کنیم با توجه به میزان سن تحصیلات طبقه اجتماعی وقدرت درک انها از زبان و منطق خاصی پیروی کنیم به هنگام بر قراری ارتباطتله پاتی با دیگرانهم بایستی به این عامل مهم توجه کنیم بنابراین اگربخواهیم با کودکی ارتباط بر قرار کنیم با یستی از تصاویر و سمبلهاییاستفاره کنیم که بیشتر مطابق ادراک و روحیات او باشد.
در روزهای پر گردوغبار و پر باد وطوفان پیش از رگبارها در زمان فعالیتهای خو رشیدی و بههنگام وجود کامل قرص ماه از انجام تله پاتی خود داری کنید زیرا در برخی ازافراد در این ایامممکن است کسالتهای مبهمی از یک سر درد تا افسردگی شدیدحملات اسمی و..... دچار باشند بنا بر این هنگامی که هوا کمی ارام وخنک استبهترین زمان برای تمرینات تله پاتی استاین موضوع در روزهای که بارانی بهشرطی که رگبار وجود نداشته باشد هم صدق می کند در زمانی که هوا بسیار سردوگرم است شرایط نا مناسب است شاید دوستان بپرسن چرا دراین موقعها زمانهخوبی نیست. معمولا پیش از رگبارو رعدو برق تحولات شدیدی در میزان فشار وبار الکتریکی هوا پیدا می شود که هر گونه تماس تله پاتیک را مانع میشودمهمترین دلیل برای تو جیه عوارض این اثاربیان شده پیدایش تغیراتی در میزانیو نها یا اتمها و ملوکولهایی است که دارای بار الکتریکی در پوست هستند وانسان شدیدا نسبت به انها حساس است.
پیام تله پاتیك :
بایدمتن و لحنی داشته باشد که گویی خود او به این مطالب فکر می کند و انرا ازبا زبان خودش بیان می کند :برای مثال اگر بخواهیم که او دستش را بلند کنداین پیام یا فرمان به این صورت صادر می گردد :حالا من دست رااز زمین بلندمی کنم پس درستی مطالب این است که همه پیامها را تجسم کنید اگر کالایی میخواهید خریداری کنید مهم این نیست که به این كالا احتیاج داری یا نهکافیست که انگیزه و اشتیاق لازم برای خرید یک جنس به وجود آید.

درمحیطی ارام بنشینید ودر حال هیپنوز قرار گیرید دوستان همان طورکه قبلاگفتمباید اراده قوی برای این کار داشته باشیددر این مرحله تصویر فرد مورد نظررا تا پانزده دقیقه یا نیم ساعت در ذهن خود مجسم کنید به یاد داشته باشیدیک لحظه از ذهن محو نشود اگر چنانچهازذهن تصویر رفت میتونید یک عکس از فردمورد نظر را در مقابل چشمان خود قرار دهید چند دقیقه ای به ان نگاه کنیدبعد چشمان خود را ببندیدوان را مجسم کنید میتونید این کار را برای چندبارارامه بدهید تا موفق به تصویر ان در ذهن شوید تصور کنید شخصی که میخواهیدبر او اثر گذاریددر چند قدمی شما ست یا او را می توانید به وضوحببینید د رذهن خود خطوط چهره وخطوط بد ن یا نیم رخ اورا مجسم کنید بین10تا15دقیقه جز به هیکل او به صورت زنده نیندیشید تجسم ذهنتان منحرف نشوددر این زمان برای کمک به حافظه متوانید از ان عکس استفاده کنید
اکنونتصور کنید که فکر واحساس فرد مورد نظر ناگهان در تسخیر تصویرشما قرارگرفته شما را می بیند به شما می اندایشد از دیدن تصویرشما نمتواند دل بکنداز ملاحظه ان لذت می برد به این کار ادامه دهید به ارامی به انچه می کنیدفکر کنید ما دام به خود تلقین کنید من اورا مجبورمیکنم به من فکر کند کاردیگری نمی تواند بکنداین تصویر ذهن خود را به ذهن او تحمیل کنید دوستانتعجب نکنید این حال را مثل یک فیلم می بینیدتصو رکنید از کنشهایی که شمابه او داده اید به هیجان امده حس کنید به سوی شما کشیده میشودوبه خودتلقین کنید {ارزو دارم اورا ببینم و انچه رادر دل دارم به او بگویم }انقدراین تلقین را تکرار کنید که نتیجه بگیرید تا سر انجام تسلیم خواسته شماشود.
منبع:tehrankids