نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: پیسکو متری یا تلفظ درستش سایکومتری

 1. #1
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  پیسکو متری یا تلفظ درستش سایکومتری

  به استعداي نهفته در اشخاصي مربوط ميشودكه با لمس ويا گرفتن اشياء متعلقبه ديگران ميتوانند مقداري ازارتعاشات يا انرژي هاي روحي آنها را جذبكنند لذا فردي كه داراي چنين استعداديست ميتواند از طريق جذب اينانرژيهاي كسب شده ،حوادث ووقايع مختلف وتجربيات مرتبط با زندگي فرديناشناس را مشاهده كند گرچه بايد درنظر داشت كه قدرت ارتعاشات درين موردكاملا وشديدا متفاوت است وبستگي به بارعاطفي مرتبط با آنها را داراست.
  برايمثال مكانيسم پيسيكومتري را بايد از جهاتي به مكانيسم ثبت وبازنگري صداويا تصوير يك فرد را بر روي نوارهاي ويدئو ويا نوارها ويا سي دي هايمغناطيسي شباهت دادكه در هردومورد، فرايندهاي ثبت ارتعاشات تصويري وياصوتي يك جريان ودريك وياچندحادثه به صورت ارتعاشاتي برروي يك جسم ضبطميشوند البته همانطور كه ميدانيم اين امكان نيز وجوددارد كه اين موارد ثبتشده به صورت ارتعاش بار ديگر به صدا ويا تصوير تبديل شوندوبعضا نيز پس ازتقويت قابل شنيدن ويا ديدن شوندبااين تفاوت كه درنوارهاوسي دي هايمغناطيسي اطلاعات ثبت شده به صورت تبادلات الكتريكي دردستگاه هايالكترونيك قابل درك وفهم هستنددرحالي كه درپسيكومتري موضوعات مظبوط بهوسيله دست ويا همان لمس كردن خوانده وديده ميشوند.

  آنهائيكه پسيكومتريست هستند غالبا از افراد عاديند كه برحسب اتفاق متوجه ايناستعداددرخودميشوند وبا توجه وتمرين به اين گونه تجارب وممارست مستمر ،قابليت هاي اين نيرو را درخويش تقويت وتشديد ميكنند.....

  ما نيزبارها اين اتفاق برايمان رخ داده است كه پس از دست دادن با فردي نا آشناوبيگانه وافراديكه كاملا برايمان معمولي وبي تفاوت بوده اند ،ناخودآگاه يكاحساس الفت و يك احساس قوي محبت آميز ويابلعكس نيز، نسبت به آنهاپيداكردهايماين نكته ميتواند نمونه ئي از يك نيروي پسيكومتري باشد كهمعمولي ترين نوع يك تجربه پسيكومتريك باشدكه اصطلاحا به آن تله پاتي تماسيگفته ميشود.

  بدين منوال چنانچه ما به چيزي دست بزنيم بلافاصله آنجسم شروع به جذب انرژي از ارتعاشات وجودي ما ميكند وما نيز شروع به كسبانرژي ازارتعاشات آن جسم .، اين انرژي كسب شده از جسم اطلاعاتي مرتبط باصاحب قبليش دارد كه براي مدت طولاني با آن به مبادله انرژي مشغول بوده استواين طبع خودكاريست در موجوديت هر آنچه كه در طبيعت وجوددارد كه لامحالهروند طبيعي خودرا طي ميكند .

  البته قابل ذكر استكه براي جذب ودركاين ارتعاشات واطلاعات مربوط به آنها، نيازي به كوشش ويا تمركز نيست لذااشخاص حساس به طور خودكار مطالب ويا هر موضوعي درارتباط با هرحادثه ئي راجذب ودرك ميكنند گرچه دربعضي از تجربيات روحي ويافراحسي ، افراد بسيارحساس كه آنها را مديوم ميناميم قابليت بيشتري از خود نشان ميدهند.ودرگذشته نيز ياد آور شديم كه ريلاكس افراد درتجربيات فراحسي ميتواند فاكتورمهمي تلقي شود كه قطعا يك فرد مديوم ازين فاكتور كمال بهره برداري راميكند وافراد عادي نيز با ريلاكس شدن خويش در تجارب اين چنيني موفق ترنشان ميدهندوبنابراين است كه گفتيم كه در مورد پيسيكومتري به كوشش جسمانيويا همان تمركز نيازي نيست زيرا تضادي ساختاري با آن دارد .

  روش يك تجربه پسيكومتري.

  1- جسمي را كه در اختيار فردي بوده است ودائما به خصوص در تماس ويا همراه وي بوده است در دست ميگيريم

  2- اين جسم هر چه بيشتر توسط يك فرد كهنه تر شده باشد بهتر است زيرا درصورت استفاده چندين نفر از آن حسم به دليل اشباع انرژي واحتمالا تداخلارتعاشات چندان پاسخ صحيح ويا نتجه مطلوبي عايد نخواهدشد.

  3- چنانچه آن جسم از نوع فلزات به ويژه جواهرات باشد بهتر است شايد بدليلوابستگي شديد آن شخص به جواهرات وتوجه بيش از حد به آنها موثر در جذبانرژي بوده باشد.

  4- سعي كنيد قبل از آنكه كاملا درشرايط پسيكومتري وشرايط ريلاكس عميق وگسترده قرار بگيريدازلمس جسم مورد نظر خوداري كنيد.

  5- پيش ازآنكه به جسم مورد نظر رالمس كنيد ويا آنرا دردست بگيريدبراي چنددقيقه كاملا بي حركت باشيد وبه آرامي نفس هاي عميقي بكشيد.

  6- پس از آنكه درشرايط ريلاكس قرارگرفتيدبا انگشتان دستانتان شيء مورد نظررا به آرامي نگهداريدبه نحوي كه مشاهده آن براي شما اززواياي مختلف بخوبيمقدورباشد سعي كنيد هرگز به خودتان فشار وارد نكنيد وهرگز درحالت تمركزقرار نگيريد وشيء مربوطه را در دستانتان فشار ندهيد.

  7- سعينكنيد تا يك تصويرذهني براي شيء مورد نظر بوجود بياوريدتنها دقت كنيد كهنسبت به خواص فيزيكي آن آگاهي پيدا كنيدمثلا درمورد جنس –سختي –شكلوسايرويژه گيهايش را احساس نمائيدوآنها را به خاطر بسپازيد.

  8- درين مرحله احساس وادراك خويش را نسبت به شيء مورد نظر گسترش بدهيدودرمورد خصوصياتش بانديشيد ...درمورد رنگها والهاماتيكه آن رنگها برايتاندارند ويا ويژه گيهاي ديگر آن.

  9- بايك نفس عميق به شيءنگاهكنيد ودرموردش شروع به صحبت كنيد درمورد تاريخچه آن وموضوعاتي كه بهفكرتان ونظرتان ميزسد سخن بگوئيد

  10- اگر صاحب آن جسم يا همانشيءمربوطه دركنار شما بود از او بخواهيد در مورد صحت ويا سقم گفتارتاناظهارنظركند واگر صاحب آن شيء دركنارتان نيست حرف هائيكه بر زبان راندهايد ياداشت كنيد ويا اگر كسي درنزديكي شما بود صحبتهايتان را ياداشت كندويا اينكه آنها را ضبط كنيد .

  11- هرگز درمور آنچه كه ميگوئيد هراسنداشته باشيدكه شايد اين سخنان صحيح نباشد شما آنچه را كه ميخواهيدبرزبانتان جاري شود با سهولت وصداقت بيان كنيد .

  12- چنانچه از طرف مالك جسم از شما سوالاتي كرد بدون درنگ پاسخ دهيد هرآنچه كه ميخواهيد بيان كنيد بدون تشويش .

  13- سعي كنيد كه هرگز در هرجلسه در باره دو ويا چند شيء يه پسيكومتري نپردازيدحتا اگر دومورد از اشياءمتعلق به يك شخص باشند.

  14-مواقعي كه به پسيكومتري ميپردازيددر لحظات نخست،اولين احساسهائي كهضاهرميشونذبه وقايعي مربوط ميشوند كه بار عاطفي شديدتري دارندواحتمالاازبار عاطفي منفي برخوردارند چون حوادث وبيماريها ومسايل احساسي وعاطفيمتاثركننده ...

  15- نكات آخرين اينكه براي پسيكومتري هرگز ازاشياءمغناطيسي استفاده نكنيد وهمچنين از اشيائي كه بدلايلي به مدتي طولانيدر آب بوده باشند...لذا مجددا ياد آوري ميشود كه جواهرات شخص بهترين گزينهبراي پيسيكومتري محسوب ميشوند كه گزينه هاي بعدي ميتوان از اشياءفلزي وسپساشياء ديگر....

 2. #2
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  Re: پیسکو متری یا تلفظ درستش سایکومتری

  سایکومتری

  احساسات شخص به شياي كه به وي تعلق دارد منتقل ميشود. آن شي همانند يك تلويزيون به دريافت و انتقال آنچه در اطرافش ميگذرد، ميپردازد.

  سايكومتري هنر درك و دريافت ارتعاشات اشيا است. با استفاده از اين توانايي ميتوانيد از تاريخچه اشيا و افرادي كه آن شي را لمس كردهاند مطلع شويد. شخصي كه ميخواهد كار سايكومتري انجام دهد بايد شيء و يا وسيلهاي را كه در تماس با فرد گمشده قرار داشته مثل لباس، دستبند، گردنبند، گوشواره و ساعت را لمس كند و هر كدام از اين وسايل اطلاعاتي درباره افكار، حالات احساسي و وقايع زندگي مالك اشيا در اختيار فردي كه به كار سايكومتري ميپردازد، قرار ميدهد. برخي بر اين باورند كه سايكومتري به نوعي به عالم ارواح مرتبط است. در واقع هر شيء دو بعد دارد: يكي بعد مادي و ديگري غيرمادي. بعد غيرمادي شيء همان هاله و انرژي نامتجلي و الگوي اوليه آن است. هنگامي كه شخصي شيئي را لمس ميكند حالات رواني او در هاله شيء كه قابليت تاثيرپذيري هم دارد، ضبط ميگردد.

  دو طريق سايكومتري
  در طريق اول، شخص مورد نظر يك مديوم (واسطه) است و از طريق ارتباط با يك روح عمل سايكومتري را انجام ميدهد. در طريق دوم، شخص روشنبين خود داراي اين توانايي است كه اطلاعات دريافت شده توسط هالهاش را با تغيير در سطح آگاهي خود، براي ذهن خودآگاهش قابل درك و تفسير كند. درك و تفسير اطلاعات ثبت شده در هر شيء گاه بهصورت ديدن وقايع، گاه به صورت احساسي كه صاحب شيء داشته (مثل احساس سرما، گرما، درد، غم و خوشحالي) و گاه حتي بهصورت شنيدن صداهايي انجام ميگيرد.
  در طي تاريخ، پيشگويان و گمانهزنان بسياري سعي داشتهاند محل افراد گمشده را تعيين كرده و به حل مسائل جنايي كمك كنند. «سرآرتور كونان دويلي» پديدآورنده «شرلوك هلمز» پيشبيني كرد كه كارآگاهان نسلهاي آتي يا روشنبين خواهند بود و يا از روشهاي روشنبيني استفاده خواهند كرد.
  علوم باطنی

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. جستجو و دسترسی سریع به سایت ها
  توسط HAMIDREZA در انجمن هك و امنيت
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۲۷ خرداد ۸۷, ۲۰:۰۶
 2. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۱۸ فروردین ۸۷, ۱۸:۴۳
 3. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۱۶ مهر ۸۶, ۲۳:۴۲

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •