دراين بخش ميپردازيم به شرح وشناخت مديوم يا واسط كه درامور ارتباط باارواح فاكتوري قوي وموثر درايجاد آن محسوب ميشود لذا كساني كه ميخواهند درجلسات احضار روح شركت كنند ميبايست خود از نيروي مديومي برخودارباشند كهتوان احضار وتماس را برقراركنند ويا اينكه توسط شخص ديگر كه قادر به اينامر است استفاده نمايند اين شخص كه واسطه بين افراد اين جلسات وروح احضارشده است اصطلاحا به آنها مديوم گفته ميشود.

البته در مواقع ارتباطبا ارواح اين نيروبا شدت وضعفي كه دردرون اشخاص موجود است بصورت هايگوناگون خود را نشان ميدهند ولذااين پديده ها بستگي به استعداد نهفته ئيدارد كه فرد ممكن است از طفوليت در درون خويش داشته باشد ويا اينكه بعضابا تمهيداتي ميتوان نيروهاي ضعيفي كه دراشخاص وجود دارد به تقويت آن كمكنمود ضمن اينكه بايد توجه داشت كه افرادي نيز هستند كه هرگز چنين استعدايدر وجودشان نخواهد بود وبه تبع عدم اين استعداد امكان ارتباط با ارواح راپيدا نخواهند كرد مگر به كمك مديوم ...

انوع مديومئ هاي شناخته شده

أ- مديومهاي فيزيكي : ارواح از طريق اين نوع از مديومها اقدام به اعمالوحركات فيزيكي مانند ايجاد سروصدا در اشيأ ء يا ضربه نوازي poltegeits وياجابجا نمودن وسايل منزل واحتمالا شكستن اشياء ميكنند وبعضا با موارديمشابه همراه باشد.

ب- مديومهاي كتابت يا نويسنده:دراين نوع ازواسطه گان روحي ، مديوم قلمي را كه با دست گرفته آنرا به آهستگي وبياختيار وبدون هيچگونه فشاري بر روي كاغذي قرارميدهدواز روح احضار شوندهدرخواست مي كند كه با نوشتن وپاسخ به سوالها تماس را برقراركند.

ت- مديومهاي شنوا : مديومهاي شنوا فقط صدا ويا طنين هائي كه دردرونشان حسميكنند به وضوح صداي ارواح را ميشنوند ..كه البته كسان ديگر حاضر درينجلسات قادر به شنيدن صداي روح مورد نظر نيستند وتنها مديوم پيام روح رابرايشان بازگو ميكند.

ث- مديومهاي گويا : ارواح درين نوع ازتماسها با اختيارگرفتن حنجره مديوم پيام ويا پاسخ سوالها را ميدهد ضمناينكه صداي توليد شده صداي فرديست كه روحش احضارشده ومديوم هيچگونه اختيارواراده ئي درتكلم ندارد.

ج- مديوم هاي بينا : اين نوع مديومميتواند با چشم باطني ودروني خويش روح را ببيند وحتا چنانچه چشمشان بستهباشد قادر به ديدن روح هستند ممكن است كه رويت روح درهنگام خلسه ياسمنامبولي (بيدارخوابي –خوابگردي ) مديوم صورت پذيرد ويا در حالت بيداريوكاملا متعارف واقع شود .

ح- مديوم هاي حساس : چنين مديوميميتواند بوضوح حضور ارواح را در اطراف خود احساس كند گرچه بعضا نيز احساسلمس آنها توسط ارواح صورت گرفته است.

خ- مديوم هاي الهامي .

د- مديوم هاي والقائي .

ذ- مديوم هاي پيش بين (پيش آگاه ).

ر- مديومهاي فوق حساس (مديومهاي اهدائي)..........دوستانعزيز توجه كنند كه آچنانچه مايلند به تقويت اين استعداد ويا اين نيرو دروجودشان نائل شوند درمرحله نخست مشاهده كنند كه مواردي هرچند قليل از ايناستعدادها درخود احساس كرده اند ويا احساس نكرده اند لذا درصورت مثبت بودنچنين حسي ميتوانند با يك سري از مراقبه ها به تقويت نيروي مديومي درخويشموفق شوند يكي ازاين مراقبه ها ايجاد ريلاكس relax است كه درجلسات قبلبرآن توضيحي رفته است والبته پارامترهاي ديگري درتقويت استعداد هاي مديوميموثر است كه ازآن جمله ايمان به خداوند وپرهيزاز گناه وبي توجه به مادياتصرف است كه اميدوارم در جلسات مجازي اين مباحث درآينده بيشتر به اين مقولهپرداخته شود ضمن اينكه شرح موارد مذكور در مبحث استعدادهاي مديومي برايايجاد ارتباط با ارواح ،بصورت مبسوطي ارائه گردد كه اميد است موثرواقعشود....