صدای مردگاندر معانی الاخبار دارد که رسول خدا(ص) فرمود:
پیش از بعثت گوسفندهای عمویم ابوطالب را می چرانیدم گاه می دیدم گوسفندان بدون اینکه حادثه ای پیش بیاید
جستن می کردند و وقفه پیدا می کردند یک دفعه خوراکی ها را رها می کردند
از جبرئیل پرسیدم سببش چیست ؟ جبرئیل(ع) گفت:
هر گاه صدای ناله ی مرده ای در عالم برزخ بلند میشود غیر از جن و بشر همه می شنوند این حیوانات از صدای
اموات را می شنوند
خدای عالم به حکمت بالغه اش این صدا ها را از زنده ها نهان داشت تا عیش ان ها منغض نشود.
منبع
زبده القصص پندهای داستانی مولف علی میر خلف زاده انتشارت مهدی یار چاپ دوم