[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

«واقعیت دنیای روح و زندگی زمینی»

پیامهای دکتر «سنگ هان لی» از دنیای روح
کانون خانواده برای اتحاد و صلح جهانی
فهرست:
پيش درآمد
فصل 1: نامه پيشكش به والدين راستين
فصل 2: واقعيت دنياي روح و زندگي زميني
فصل 3: زندگي در دنياي روح از ديدگاه اصل
فصل 4: ملاقات افراد در دنياي روح (1)
فصل 5: ملاقات افراد در دنياي روح (2)مقدمه
دكترسنگ هان لي در سن 84 سالگي در 22 مارس 1997 درگذشت. او بخاطر آثارش درفلسفه، اقتصاد و تئوريهاي اجتماعي شناخته شده بود. او بعنوان يك روشنفكردر واقع در تمامي زندگيش نسبت به طبيعت و ماهيت دنياي روح توجه نشان ميدادو احساس ميكرد كه بايد يك فهم واضح و آشكار از دنياي روح بر روي زمين دردسترس همگان باشد. اين دلبستگي به دنياي روح، با او در تمامي مراحلانتقالياش به دنياي روح باقي ماند و سرانجام به اين كتاب تولد داد.
سنگهان لي در سال 1914 در كره بدنيا آمد. مدرك خود را بعنوان پزشك از بخشداروسازي تفكيكي (دانشگاه داروسازي يان سي كنوني) در سئول، كره دريافتكرد. در نيمة دهة 1950 ، او و همسرش به كانون خانواده پيوستند. دكتر ليتحصيلات داروئي خود را كنار نهاده و خودش را براي بيان فلسفي و پژوهشگرانةتدريسات پدر مون و تأليف آن وقف كرد. او درواقع نميخواست كه ديدگاه ونظرياتش، تدريسات واضح استاد و پيشواي روحياش را انكار كند. او در سال1992 نوشت: "تعدادي از محققان فكر ميكردند كه مطالب آن كتابها، انديشههاو افكار خود مؤلف بودهاست، اگر چه مؤلف بطور واضح آن مطالب را بعنوانانديشههاي استاد مون معرفي كرده بود. اين سؤتفاهم عميقاً قلب مؤلف راميآزرد."
اولين اثر دكتر لي با ماركسيسم-لنينيسم سروكار داشت. دولتكرة جنوبي در رو در روئي با رفتارهاي تهاجمي از جانب شمال (كرة شمالي)،بحث و بررسي در ارتباط با تئوريهاي كمونيستي را ممنوع كرده بود. مردم باجهل و ناداني در برابر ايدههاي ماركسيستي دفاع واقعي نداشتند. پدر مونضرورت وجود يك پاسخ جدي به ماركسيسم را تشخيص داده و در اين مورد دكتر ليرا راهنمائي ميكرد. دستيابي به كتابها و متوني دربارة ماركسيسم براي دكترلي در آن دوره بسيار دشوار بود. عليرغم مشكلات بسيار، با به خطر انداختنخود مطالبي را كه نياز داشت تهيه كرد و كتاب "كمونيسم، وعده و عمل" راتأليف نمود، كه از طرف دولت كرة جنوبي بعنوان يك متن آموزشي برايشهروندانش مورد تأئيد قرار گرفت. اين اثر هستة ايدهاي را طرحريزي كرد كهبعدها در ديدگاه جهاني CAUSA توسعه پيدا كرد، كه تأثير شديدي دردرگيريهاي دهة 1980 براي آزادي در سطح جهاني داشته است.
پس از آن،دكتر لي به جمعآوري و مرتب كردن مفاهيم فلسفي تدريسات پدر مون روي آورد.ارثية محتاطانة او از تدريسات استادش، به سري كتابهاي "انديشة هماهنگ"تولد داد. دكتر لي تدريسات استاد سان ميانگ مون را در جواب به سؤالهايمطرح شده از جانب فلاسفه بكار برد: هدف زندگي چيست؟ زندگي خوب چيست؟ يكجامعة خوب چگونه تركيبي دارد؟ چگونه حقيقت را اثبات ميكنيم؟ معيار ارزشچيست؟ او سهم بسزاي فلاسفة بزرگ از يونانيها گرفته تا عصر حاضر راارزيابي كرده و براي مشكلات غامض آنها، راه حلي برگرفته از عقايد والهامات پدر مون را تقديم كرد.
دكتر لي همواره يك هدف مفيد و قابل اجراداشت: تسكين رنج و درد بشري و دستيابي به شادي براي انسانها. آثار اخير او"انديشة مركزي" و "خدائيسم" پايهاي براي توسعة آموزش و پرورش كانون درارزشهاي خانوادة راستين فراهم كرد. بدينسان آثار او بسان پايهاي در خدمتبه گسترش بركات خدا به ازدواجها در تمامي اجتماعات با انواع عقايد ومذاهب در سراسر دنيا بود.
دكتر لي بهمراهي تعدادي از دانشجويانش، مؤسسة انديشة هماهنگ را در سئول، با شعباتي در توكيو و نيويورك تأسيس كرد.
راستي، خانم كيم، گزارشگر پيامهاي دكتر لي از دنياي روح، از اعضاي قديمي كانون خانواده ميباشد.
دكتر تيلر هندريك


بخشی از پیش در آمد:
وقتيدكتر لي در اين دنياي جسمي زندگي ميكرد، ميگفت كه او در سمينارهايدانشگاهي توانسته بود با اصل الهي به هر سؤالي پاسخ دهد، اما در ارتباط بادنياي روح و سؤالهاي مربوط به آن جواب واضحي نداشت. بهمين دليل او مي گفتكه روزي بطور ضروري، اصول دنياي روح را تكميل خواهد كرد. او تمامي متون وموضوعات مربوط به دنياي روح را مطالعه كرد، از جمله "دنياي با شكوه روح"،"هوا بو" كه شهادتهاي افراد روحي بود. بعلاوه همسرش در دنياي روح بود،بهمين خاطر تعدادي سؤال به من داد تا از همسرش بپرسم. او ميخواست بداند كههمسرش چه چيزهائي را در دنياي روح ديده است.
دكتر لي بطور ممتدسؤالهائي را در ارتباط با دنياي روح به من ميداد. اما براي من زمان زياديميبرد تا بتوانم از طريق دعا جوابها را دريافت كنم، همچنين انرژي جسميزيادي براي دعا لازم بود. طرح سؤال و دريافت پاسخ از طريق دعا بطور مكررادامه پيدا كرد، ولي بخاطر اشتغال در زندگي روزانه، مدتي من نتوانستم بطورعميق دعا كرده و از دنياي روح جواب را دريافت كنم. يكبار بخاطر ميآورم كه چندين ماه بدون اينكه جوابي دريافت شود سپري شده بود و دكتر لي هم برايدريافت جوابها اصرار نكرده بود. در همان لحظه كه داشتم فكر ميكردم كهمبادا دكتر لي فراموش كرده باشد، او براي من پيامي فرستاد و گفت: "اگر چهزمان دريافت پاسخ به سؤالهايم بطول انجاميده ولي موقعيت شما را درك ميكنم.اگر امكان دارد، ميتوانيد جوابها را سر وقت و به آرامي بدهيد." مايلميكبار ديگر احترام عميق و قلبي خودم را در برابر سخاوتمندي و سرسختي اوابراز كنم. عليرغم تلاش سرسختانهاش بدون تكميل تعاليم دنياي روح اينزندگي را ترك گفت. وقتي به مراسم سانك هوا رفتم، احساس كردم كه قلبم شكستهاست. در همان لحظه، مرحوم دكتر لي در برابرم ظاهر شد و گفت: "چون الانزمان رسمي و تشريفات است، نميتوانم با شما صحبت كنم، امشب به خانة شماخواهم آمد."
به اين ميانديشيدم كه آيا مرحوم دكتر لي كه تازه درگذشتهميتواند به خانهام برود، كه در همان لحظه خدا گفت: "سنگ هان، انسان بهشتياست". متحير بودم، "انسان بهشتي؟" اولين بار بود كه اين عبارت راميشنيدم. كسي كه خدا او را اين چنين خوانده بود، فردي بود كه من همدربارة او همين فكر را ميكردم. خوشحال بودم از اينكه احساسم در ارتباط بادكتر لي درست بود.
. . . .