عضو هيات مديره كنسرسيوم سابق توليد گوشي تلفن همراه از احتمال توقف توليددو كارخانه ايراني توليدكننده گوشي تلفن همراه بدنبال بيثباتي تعرفهها وسياستهاي اعمال شده از سوي دستگاههاي تصميمگيرنده در آيندهاي نزديكخبر داد.


محمد مرزبان در گفتوگو با فارس اظهار داشت: نظركميسيون ماده يك مبني بر كاهش تعرفه گوشي تلفن همراه بود كه اين موضوعتاكنون از طريق وزارت صنايع به توليدكنندگان و فعالان صنعت گوشي ابلاغنشده است.

وي با بيان اينكه بيشترين ضرر ناشي از تغيير تعرفهواردات گوشي به توليدكنندگان اين محصول وارد شده است گفت: در حال حاضرتوليدكنندگان گوشي، قطعات موردنياز خود را با تعرفههاي قبلي وارد وتعرفه را بصورت عليالحساب پرداخت ميكنند.

وي ادامه داد:مسئولين وزارت صنايع در مورد جلوگيري از كاهش تعرفه واردات گوشي قولهاييرا دادهاند و از توليدكنندگان خواستهاند تا قيمت تمام شده خود را برمبناي تعرفه 25 درصد واردات گوشي تنظيم كنند ولي در مقابل مسئولين وزارتبازرگاني تمام تلاش خود را براي اعمال تعرفه 10 درصدي واردات CBU گوشي بهكار گرفتهاند.

مرزبان افزود: پيشبيني ميشود وزارت صنايع نتواندمانع از كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه شود و در نتيجه تعرفه واردات«سي بي يو» 10 درصد، «اسكيدي» 6 درصد و «سيكيدي» 4 درصد خواهد شد. اينكارشناس صنعت گوشي تلفن همراه با اشاره به كنارهگيري شركت نوكيا ازمشاركت در توليد با طرف ايراني در پي بيثباتي سياستها در زمينه توليدگوشي تلفن همراه تصريح كرد: پس از اين موضوع ما در شركت سروش رسانه بهانجام پروژههاي تحقيقاتي و پايلوت در صنعت گوشي اقدام كرديم ولي دو شركتنيمه هادي عماد و كارخانجات مخابراتي همچنان در تيراژي كم و محدود بهتوليد خود ادامه ميدهند.

وي با اشاره به سرمايهگذاري چهار ميليوندلاري انجام شده جهت خريد تجهيزات لازم براي توليد گوشي تلفن همراه توسطشركتهاي نيمه هادي عماد و كارخانجات مخابراتي ايران خاطرنشان كرد: اين دوشركت ماهيت دولتي دارند و به همين دليل احتمال جبران بخشي از زيان آنهاوجود دارد. مرزبان ادامه داد: شركت LG به عنوان اولين شركت خارجي حاضر درپروژه توليد گوشي در ايران بدنبال تغيير تعرفههاي واردات گوشي و قطعات آنبا ضرر مواجه شد و به همين دليل از ادامه توليد گوشي در ايران منصرف شد.

ويافزود: احتمالا فعاليت LG به سمت توليد مانتيتور و تلويزيون سوق دادهخواهد شد. ارسلان اصلاني، مدير پروژه گوشي تلفن همراه نيمه هادي عماد نيزدر اين مورد به فارس گفت: با توجه به شرايط موجود در توليد، طبل نابوديصنعت گوشي تلفن همراه به صدا درآمده است. وي با اشاره به تصميمات اتخاذشده در كميسيون ماده يك در مورد تعرفه واردات گوشي تلفن همراه گفت:حدوددو ماه از خريد يك محموله قطعات لازم براي توليد گوشي و توقف آن در گمركميگذرد و تاكنون تكليف تعرفهها مشخص نشده است.

اصلاني ادامه داد:در تصميمات قبلي كميسيون ماده يك تعرفه واردات گوشي بصورت سي بي يو 25درصد «اس كي دي» 10 درصد و «سي كي دي» 4 درصد تعيين شده ولي هم اكنون تنهاتعرفه «سي بي يو» توسط گمرك اعمال ميشود و اين به ضرر توليدكنندگان است.