پس از اعلام كاهش تعرفههاي برخي خدمات تلفن سيار دولتي اعلام شد كهتعرفههاي جديد به طور رسمي از سوي كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطاتراديويي تصويب و به شركت مخابرات ابلاغ و هم اكنون اجرايي شدهاند.

بهگزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عرضهي خدماتشبكهي همراه اول به دو صورت سيمكارت دايمي و اعتباري است و تنها تفاوتاين دو نوع سيم كارت در شيوهي پرداخت و هزينهي آنهاست و هر دو سيمكارتاز يك شبكه واحد در سراسر كشور استفاده ميكنند.

ثبتنامسيمكارتهاي دايمي همراه اول تا قبل از روز يازدهم خردادماه جاري با بهاي288 هزار تومان و اعتباري 34 هزار تومان از طريق دفتر خدمات ارتباطي سراسركشور يا سايت اينترنتي [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] بدون محدوديت زماني انجام و از اين روز ثبتنام اينترنتي سيمكارت دايمي ديگري با بهاي 150 هزار تومان نيز آغاز شد.

بهگزارش ايسنا براساس مصوبهي تغيير تعرفهي خدمات همراه اول، تعرفههايخدمات تلفن همراه بين 30 تا 50 درصد كاهش يافته كه شامل خدمات تغيير نام،تغيير نشاني، تعويض سيمكارت و وصل سرويس صندوق صوتي است.

طبقمصوبهي مذكور براي وصل سرويس نمايشگر و راهاندازي سرويس پيامك كه تاكنونمبلغ 20 هزار ريال از مشتركان اخذ ميشد، از اين پس رايگان خواهد بود.

تعرفهيخدمات تغييرنام، تغيير آدرس و تعويض سيمكارت نيز به ترتيب از 100 هزارريال به 50 هزار ريال و 50 هزار ريال به 15 هزار ريال و 70 هزار ريال به50 هزار ريال كاهش يافت و براساس مصوبهي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات،هزينهي وصل سرويس صندوق صوتي نيز از 20 هزار ريال به 10 هزار ريال رسيد.

گفتنياست طبق مصوبهي جديد سازمان تنظيم مقررات، كاهش تعرفهها در خدماتي مانندتغيير آدرس سيمكارت اعتباري و دايمي به 15 هزار ريال، تعويض سيمكارتمفقودي و سوخته دايمي و اعتباري به 5 هزار ريال و تعرفهي VMS به 10 هزارريال، وصل پيام كوتاه به صورت رايگان و حذف يكي از پردرآمدترين خدمات يعنيوصل نمايشگر ديده ميشود.

همچنين در اين مصوبه بسياري از خدماتهمچون وصل استعلام، وصل عدم مراجعه، صدور پاسخ استعلام، اصلاح نشاني،صورتحساب ميان دورهيي، صدور شناسنامه سند صلح، وصل آبونمان، وصل مفقودييا وصل شخصي به صورت رايگان بايد از طرف دفاتر خدمات ارتباطي به مشتركانارايه شود و بابت آن، اين دفتر نبايد هيچ مبلغي را از مراجعان دريافت كنند.

تعرفهيخدمات سيمكارت دايمي همراه اول به گونهايست كه نرخ يك دقيقه مكالمه (درساعت پيك يعني از 8 تا 21) از اين سيمكارت به سيمكارت دايمي يا اعتباريو يا تلفن ثابت 447 ريال و در ساعات غير پيك (21 تا جمعهها و تعطيلات رسمي 358 ريال است.

اواخرسال گذشته همچنين بحث تغيير تعرفهي ارسال پيامك مطرح و عنوان شد كهتعرفهي پيامهاي فارسي از 20 اسفندماه گذشته، به مبلغ 89 ريال وپيامكهاي لاتين از ابتداي تيرماه جاري به مبلغ 222 ريال محاسبه ميشونداما پيامكهاي فارسي به دلايل فني با همان مبلغ قبلي محاسبه شدهاند.

طبقاظهارات مسوولان هزينهي پيامك مشتركان سيمكارتهاي اعتباري و دايميهمراه اول كه از تاريخ 20اسفندماه سال جاري پيامك فارسي ارسال كردند، مبلغ89 ريال محاسبه خواهد شد، به اين معني كه اين دسته از مشتركان به عنوانبستانكار محسوب شده و مابهالتفاوت مبلغ 142 ريال دريافت شده، در قبوضدورهي بعدي آنها محاسبه ميشود.

تعرفههاي خدمات سيمكارت دايميهمراه اول در مورد نرخ يك دقيقه مكالمات بين شهري طبق موارد فوق در ساعاتپيك 760 ريال و غير پيك 536 ريال است.

به گزارش ايسنا اين تعرفههادر مورد سيمكارت اعتباري همراه اول از اين سيمكارت به سيمكارتهاياعتباري، دائمي و تلفن ثابت، در ساعات پيك و مكالمهي استاني 670 ريال وساعات غير پيك، جمعهها و تعطيلات رسمي 536 ريال است و بين استاني درساعات پيك 1129 ريال و در ساعات غير پيك 804 ريال و هزينهي ارسال پيامك160 ريال است.

اين نكته قابل ذكر است كه استفاده از سرويس و گزارشتاييد دريافت پيامك هزينهاي در برندارد، همچنين محل ثبتنام به عنوانمبدا مخابراتي مشترك شناخته ميشود و در صورت خروج مشترك از محدودهجغرافيايي مبدا و ورود به شهر ديگر، هنگام برقراري تماس به ازاي هر دقيقهمكالمه مبلغي معادل دو پالس مكالمه تلفن همراه علاوه بر تعرفههاي مذكوربه عنوان هزينهي جابهجايي محاسبه ميشود.

طبق اعلام به مبلغكليهي تعرفهها و خدمات شش درصد ماليات و عوارض قانوني اضافه ميشود ومشتركان ميتوانند بيش از هر سفر خارجي با مراجعه به وبسايت اين شركت بهنشاني [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] از هزينهي رومينگ بينالمللي سيمكارتهاي دايمي همراه اول اطلاع يابند.

اماتعرفهي بسياري از خدمات مانند تغيير نشاني 15 هزار ريال، تعويض سيمكارتسوخته و مفقود شده 50 هزار ريال، تغيير نام و نشاني 50 هزار ريال، وصلمجدد 20 هزار ريال، وصل سرويس پيامك سيمكارتهاي اعتباري، رايگان و سرويسمحدوديت مكالمه ماهانه شش هزار ريال است.

به گزارش ايسنا همچنينتعرفهي ديگر خدمات همراه اول شامل سرويس نمابر، ماهانه 50 هزار ريال،سرويس ديتا، ماهانه 50 هزار ريال، ارائه صورتحساب المثني، دو هزار ريال،ارايهي ريز مكالمات، هر صفحه 500 ريال، درخواست رمز Puk، رايگان، حذفبدهكاري و صدور قبض اصلاح شده (قبل از مهلت پرداخت) رايگان، اصل آدرسرايگان، وصل سرويس صندوق پست صوتي، 10 هزار ريال، فعال سازي سرويس انتظارمكالمه رايگان، فعال سازي سرويس انتقال مكالمه رايگان و استفاده از سرويسانتقال مكالمه معادل هر تماس است.

نكات قابل توجه ديگر شامل خلافمقررات بودن دريافت هرگونه وجه نقد بابت خدمات مذكور توسط دفاتر بخش خصوصيو لحاظ آن در صورتحساب دورهيي، تاكيد به دريافت رسيد براي پيگيري خدماتمورد تقاضا از دفاتر بخش خصوصي همچنين در ايام تعطيل و ساعات غير اداري درتهران، ادارات مشتركان رسالت و ستارخانه تا ساعت 23 صرفا به منظور قطع وتعويض سيمكارت مفقودي آماده سرويسدهي است.

شيوههاي پرداختالكترونيكي همراه اول هم به صورتي است كه در صورتي كه كاربران داراي يكياز كارتهاي بانكي عضو شبكهي شتاب باشند ميتوانند از بانكهاي اقتصادنوين، پاسارگاد، سامان، صادرات، كشاورزي، مسكن و ملي در هر ساعتي ازشبانهروز بدون مراجعه ي حضوري به بانك، با استفاده از شناسههاي قبض وپرداخت مندرج در صورتحساب قبض كاركرد خود را پرداخت كنند.

ظاهرا باوجودي كه كاهش تعرفههاي مخابراتي از ابتداي خردادماه به تمامي دفاترخدمات ارتباطي و امور مشتركان شركت ارتباطات سيار ايران ابلاغ شده اماهنوز در تمام دفاتر ارتباطي اجرايي نشده است.

به گفتهي مسوولانكاهش تعرفههاي مخابراتي در سيستم شبكه اعمال شده است اما ظاهرا در برخياز سرورها كاهش تعرفهها اعمال نشده و گستره اعمال نشدن تعرفهها در شبكهدر حال بررسي است و قرار است برخي از مشتركان كه از ابتداي خردادماه مبلغبيشتري از رقم ابلاغ شده به دفاتر پرداخت كردهاند، مابهالتفاوت بهآنها برگردانده شود.