چيزهايي كه انرژي حياتي (هاله) شما را به سرعت دچار كاهش، خفگي يا تغيير شكل ميكنند عبارتند از:

1ــ ترس، استرس، اضطراب، تنفر، حسادت يا هر فكر يا احساس منفي ديگر

2_بحرانهاي فيزيكي در بدن، مانند بيماريها، تحريكهاي مصنوعي (داروها) وغيره.اين عوامل ميتوانند بطور موقت انرژي هاله را افزايش دهند ولي بعد از آنشخص دچار افت انرژي ميشود، اين اثر شبيه بالا رفتن حرارت بدن شما درهنگام بيماري است. براي تشخيص چنين بحراني بايد بتوانيد هاله را تفسيركنيد. چنين هالهي تقويتشدهاي به احتمال زياد سفيد خواهد بود.

3_لباسها و محيطي كه با هالهي شما تضاد دارند. لباسهاي داراي رنگهاي مات،به جاي اينكه انرژي حياتي شما را تقويت كنند آن را جذب ميكنند. جالب استكه بدانيد، در زمين به طور كلي مردان صرفنظر از فرهنگ، نژاد و تغذيه، درسنين پايينتري نسبت به زنان ميميرند. به نظر ما علت اين است كه مردانبراي بيشتر مدت عمر خود از لباسهايي به رنگ سياه يا خاكستري استفادهميكنند و به ندرت رنگهاي ديگر را بكار ميبرند، زنان در لباسهاي خود ازرنگهاي متنوعتري استفاده كرده، بطور مكرر آنها را تغيير ميدهند. جالباست كه در طبيعت، پرندگان نر اغلب رنگهاي روشنتري نسبت به پرندگان مادهدارند، و عمرشان هم طولانيتر است. طبيعت هميشه به ما درس ميدهد، و كاريكه ما بايد انجام دهيم اين است كه از طبيعت ايده بگيريم.

يك اثرفوري پوشيدن لباسهاي خاكستري، سياه يا قهوهاي اين است كه خستگي شما راتسريع ميكنند. آيا توجه كردهايد كه جوانان امروزه به مراتب مسنتر ازآنچه هستند، به نظر ميرسند؟

منطقي است كه ما تا حد امكان از تمامعوامل بالا دوري كنيم. به سر بردن با هر يك از اين عوامل به مدت طولاني،ميتواند بر روح و هالهي شما تاثيري پايدار بگذارد.مآخذ: کتاب دانشکده متافیزیک کی آرا، تآلیف مطلب برازنده، انتشارات کوشامهر _ و مرجع متافیزیک ایرانیان.

Reference: Dr. Motaleb Barazandeh, Chiara College of Metaphysics, Kushamehr publications, 1381