برنامه اي کاملا حرفه اي برای دفرگ و منزم کردن سيستم
Download professional edition [10 Mb]:

کد:
http://www.ftp2share.com/file/26711/300107_OO_Defrag_Professional_Edition_v8.6.2294_x32.rar.html

Download server edition [15 Mb]:

کد:
http://www.ftp2share.com/file/26717/300107_OO_Defrag_Server_Edition_v8.6.2294_x32.rar.html