دوستان عزيز اگر فكر مي كنيد كه انرژي به در بدنتون كم هستش با اين تمرينساده انرژي بدنتون رو زياد كنيد اما همين طور كه مي دونيد براي رسيدن بههر چيز صبر تحمل و تمرين زياد لازم هستش. راست بايستيد دستان خود رو بهسمت خارج دراز كنيد (مانند صليب) كف دست راست به سمت بالا و كف دست چپ بهسمت
پايين در همين حالت در جهت عقربه ي ساعت (به سمت راست ) بچرخيد چيزي را كه در اتاق وجود دارد نشان كنيد و هر بار كه از روبروي شما
ميگزرد شمارش كنيد اين كار فقط براي شمارش است و نياز نيست به آن جسم تمركزكنيد چون يكي از دوستانه من اين تمرين رو انجام داده بود و فكر
ميكرد كه با تمركز روي شيئ انرژي حاصل مي شود و مي گفت اونقدر تمركز كردم كهمتوجه ي تعداد چرخش نشدم در صورتي كه انرژي با همان چرخيدن ايجاد مي شود(از طريق چاكراها) با سرعتي كه برايتان راحت است بچرخيد و نيازي به سريعچرخيدن نيست بچرخيد تا كمي گيچ شويد اما نه انقدر كه تعادل خود رو از دستبدين (حداكثر بيست و يك مرتبه) اين رو هم براي دوستاني كه تمرين هاي زياديرو مي شناسن بگم كه اين تمرين .تمرين چرخش صويانه نيست و با آن اختلافاتجزئي دارد اما از نظر هدف با هم بسيار متفاوت هستند خدا رو فراموش نكنيدكه همه چيز در دست اوست


منبع : (حركات انرژي زا) نوشته بلاوين جون