پاکسازی سنگ ها

ازآنجا که کریستال ها همه نوع ارتعاش منفی و مثبت را جذب می کنند، لازم استگاهی آنها را پاکسازی کنید. بدانید که کریستالی که خریده اید مسافتیطولانی را پیموده تا به دست شما رسیده است و بنابراین انرژی کسانی را کهبا آن تماس داشته اند را در خود دارد. به یاد داشته باشید که افکار منفینیز مانند بیماری در کریستال می ماند و به شما منتقل می شود.
روشهایزیادی برای پاکسازی کریستال ها وجود دارد. فقط به خاطر داشته باشید کههرگز نباید سنگ خود را با با پاک کننده های شیمیایی یا صابون بشویید. چوناین مواد تاثیر معکوس بر سنگ دارند. به هر حال تمام روشهای زیر مناسبند.

:: پاکسازی با آب ::

پاکسازی کریستال با آب به خصوص برای کسانی که متولد یکی از برجهای آب در صورت فلکی هستند، بسیار مناسب است.

الف-پاکسازی با آب طبیعی: کریستال خود را در آب طبیعی مثل دریا، چشمه، آبشار،رودخانه یا جویبار قرار دهید. اگر چنین منبع آبی در نزدیکی شما نیست، میتوانید از بطریهای آب معدنی استفاده کنید.
هرگز با حوله یا پارچه کریستال خود را خشک نکنید، بگذارید کم کم زیر نور آفتاب، که به آن انرژی تازه ای می دهد، خشک شود.

ب-پاکسازی با آب نمک: ظرف سرامیک یا بلور بزرگی را از آب سرد یا ولرم پرکنید ( از آب گرم استفاده نکنید. چون ممکن است سنگ ترک بردارد. ) یک مشتنمک دریا به آن اضافه کنید و کریستال خود را چند ساعت در آن بگذارید. سپسکریستال را درآورید و نمک آنرا پاک کنید و بگذارید به طور طبیعی خشک شود.
توجهداشته باشید که این روش برای همه سنگها مناسب نیست. نمک هنگام تماس بابرخی سنگها واکن شیمیایی ایجاد می کند و ساختار کریستالی را از بین می بردو سبب می شود سنگ خراش بردارد یا رنگش عوض شود. اگر اپال در نمک قراربگیرد، نمک آب آنرا کاملا بیرون می کشد و پوکش می کند.
از آنجا که نمکدر پاکسازی بسیار موثر است، مطمئن ترین روش این است که کریستال را در ظرفشیشه ای کوچکی بگذارید و بعد آنرا درون لیوان بزرگی پر از آب نمک قراردهید. به این ترتیب سنگ تماس مستقیمی با نمک ندارد، ولی فرایند پاکسازیانجام می شود.

:: پاکسازی با خاک ::

پاکسازی کریستال با خاک برای کسانی مفید است که متولد یکی از برجهای خاکی در صور فلکی هستند.
درپاکسازی با خاک، کریستال را حداقل 24 ساعت زیر خاک باغچه بگذارید، اگرباغچه ندارید یا اگر خاک باغچه تان اسیدی است، آنرا درون خاک گلدانبگذارید. بعد از این که آنرا از خاک درآوردید، با آب طبیعی بشویید وبگذارید خشک شود.

:: پاکسازی با آتش ::

پاکسازی کریستال با آتش برای متولدین برجهای آتش در صورت فلکی مناسب است.
یکی از روشهای پاکسازی با آتش این است که کریستال را چند ساعت در حلقه ای از شمعهای روشن قرار دهید تا شمعها کاملا آب شوند.
روشدیگر این است که کریستال را از روی شعله شمعی به سرعت بگذرانید. این روشرا فقط در مواقع ضروری که عجله دارید انجام دهید. زیرا امکان ترک خوردنسنگ وجود دارد. اپال را هیچگاه با این روش پاکسازی نکنید.

:: پاکسازی با دود ::

روش دود دادن برای متولدین یکی از صور فلکی باد مناسب است.
دوددادن بهترین نوع پاکسازی برای کریستال ها و فضای اطراف است. در سنت بومیانامریکا، دود دادن نقش مهمی در مراسم تقدیس، تطهیر و تبرک دارد.
سدر،اسطوخودوس و علف شیرین، گیاهانی هستند که برای دود دادن مناسبند. میتوانید چند شاخه از گیاه را لوله کرده و آنرا آتش بزنید و پس از خاموشکردن آن، کریستال را روی دود آن بگیرید یا با دست دود را به سمت کریستالهدایت کنید. به این ترتیب، هوا انرژی های منفی را از کریستال می زداید.
روشبهتر این است که از عودهای مخصوص این کار استفاده کنید. در این روش نتیجهبهتری می گیرید و کریستالتان نیز جرم و دود نمی گیرد، در عین حال انرژیسنگ و محیط خانه هم نیروی تازه ای می گیرد. توجه داشته باشید که از عودهایشیمیایی استفاده نکنید زیرا نتیجه معکوس می گیرید.

:: پاکسازی با خوشه کریستال ::

یکیدیگر از بهترین روشها این است که کریستال خود را چند ساعت روی یک خوشهبزرگ کوارتز یا آمتیس بگذارید. با این کار ارتعاش های منفی از بین می روند.

:: پاکسازی با گل ::

برخیکریستال ها را می توان با گل یا گلبرگ هم پاکسازی کرد. در این روش کوارتزصورتی را میان گلبرگهای رز صورتی بگذارید. اسطوخودوس نیز برای خالص کردنسنگهای ارغوانی مثل آمتیس بسیار عالی است.
گلبرگهای گل را در ظرفیبریزید سپس کریستال را حداقل 24 ساعت میان گلبرگها قرار دهید. بعد بهتراست کریستال را چند ساعتی زیر نور ماه، مخصوصا اگر ماه کامل است، یا درآفتاب قرار دهید.

:: پاکسازی با برنج ::

در این روش ظرفی رااز برنج خام پر کنید و کریستال را در وسط آن بگذارید. بعد از 24 ساعتکریستال از انرژیهای منفی خالی می شود و نیروی جدیدی می یابد. به خاطرداشته باشید که این برنج بعد از این کار قابل خوردن نیست. زیرا علاوه برداشتن انرژی منفی و مضر، طعم آن نیز تغییر کرده است.

:: پاکسازی با روغن ::

پاکسازی با روغن چندان رایج نیست، اما از آن جا که در درمان از عطر نیزاستفاده می شود، برخی از روغن های معطر برای پاک سازی مناسب اند. روغنهایی مثل اسطوخودوس، مریم گلی، سدر، لیمو، آناناس، سرو کوهی، اکلیل کوهی،گل سرخ و گیاه خس خس.
برای پاک سازی کریستالتان، روغن را تکان دهید ویکی دو قطره از آن را روی پارچه کتان یا دستمالی بریزید. سپس کریستال رابا آن پاک کنید.
راه دیگر، سوزاندن روغن است. برای این کار، ابتدا چندقاشق چای خوری آب روغن درون ظرفی بریزید. بعد شمعی زیر آن روشن کنید و چندقطره روغن به آن اضافه کنید. وقتی از آن بخار بلند شد، کریستال را رویبخار بگیرید. کریستال ها عطر روغن را جذب می کنند. یک قطره از روغن که رویکریستال ریخته می شود، آن قدر قوی است که می تواند اتاقی را معطر سازد.