طریقه استفاده از سنگها

:: جواهرات ::

استفادهتزئینی از کریستال ها یکی از موثرترین روش های شفابخشی است. برای به دستآوردن نتایج بهتر، سنگ باید با بدن تماس مستقیم داشته باشد. از کریستال تازمانی استفاده کنید که اوضاع جسمی و روحی تان رو به بهبود نهد. زمانی کهنشانه هایی جزئی از رو به زوال رفتن قدرت فردی می بینید، علامت این است کهعملکرد خود شفابخشی بدن ضعیف شده است. این ضعف ممکن است فقط چند ساعت طولبکشد. با این حال، کریستال را درآورید و فقط روزی سه بار و هر بار نیمساعت آن را به گردن بیندازید.

:: همراه داشتن کریستال ::

می توانید کریستال را در جیب بگذارید و هر از گاهی آن را لمس کنید تا انرژی شفابخش آن مستقیما وارد پوستتان شود.

:: گذاشتن کریستال روی بدن ::

میتوان کریستال را مستقیم روی بدن یا چاکرا گذاشت. برای این کار، کریستال راچند دقیقه روی عضو بیمار یا سالم بگذارید و آن را نگه دارید تا اثرشفابخشی آن وارد بدن شود.

:: قرار دادن کریستال در اتاق ::

کریستالها به محیط کار و خانه انرژی می دهند. آن ها را در جایی از اتاق بگذاریدکه بتوانید ببینیدشان و ارتعاشاتشان را حس کنید. در این صورت، وقتی دراتاق می نشینید، از نظر روحی، جسمی و ذهنی احساس بهتری خواهید داشت. اگردلتان می خواهد اتاقتان پر از آرامش باشد، کوارتز صورتی در اتاق بگذارید.گذاشتن فلوریت ارغوانی نزدیک تلویزیون یا کامپیوتر، شما از تشعشعاتالکترونیک حفظ خواهید کرد. قطعه ای آمیتیس یا کوارتز دودی را در محل کارخود بگذارید تا انرژی های منفی را جذب و شما را از عصبانیت و پرخاش دیگراندر امان نگه دارد. هم چنین می توانید برای ایجاد تعادل در اتاق، چهارکریستال را در چهار گوشه اتاق و رو به مرکز کار بگذارید.

:: مراقبه با کریستال ::

درسراسر جهان، مردم برای افزایش آرامش ذهن و جسم مراقبه می کنند. استفاده ازکریستال هنگام مراقبه نیروی بیشتری به شما می دهد. در واقع، کریستال ها بهشما کمک می کنند به وضعیت عمیق تری از آرامش و سکون دست یابید. آن هابهترین ابزار برای دستیابی به عمق وجود هستند و فرد را دریافتن خود واقعییاری می دهند، به طوری که با پایان مراقبه، به بصیرتی تازه و راه حل هایجدیدی برای مشکلات خود دست می یابید. از اعضای خانواده کوارتز، به خصوصکوارتز شفاف، آمیتیس، کوارتز صورتی و کوارتز دودی، برای مراقبه استفاده میشود.