درباره هاله نورانی
دکتر لیال واتسن محققی است که درزمینه پدیده های فوق طبیعی به تمام جهان سفر کرده است و یکی از کتابهاییکه در آن نتایج ده سال از تحقیقات خود را به رشته تحریر در آورده ، کتابیاست با نام : فوق طبیعت « Super Nature» . دکتر واتسن متخصص در گیاه شناسی، جانور شناسی ، زمین شناسی ، جغرافیا ، روانشناسی ، انسان شناسی و باستانشناسی است. او در کتاب فوق در مورد پدیده هایی مانند : امواج مغزی ، تلهپاتی ، هاله ، شهود ، روشن بینی و تاثیر ماه و سیارات بر انسان تحقیقاتآزمایشگاهی و وسواس گونه ای را ا انجام داده و یا نقل کرده است .


امروزقسمتی کوتاه از این کتاب را می خوانیم ولی قبل از آن جملاتی که دکتر واتسنکتابش را با آن تمام کرده نقل می کنم . فکر می کنم برای شما هم جالب باشد :


«... من متاثرم از بی کفایتی خودمان ، از استعدادهای عمیق و وسیع و در عینحال دست نخورده مان ، و از پیشرفتی که در این زمان تنها با به کا ر گرفتنگوشه کوچکی از مغزهایمان نموده ایم . ما در واقع کرمهایی هستیم که در راهتبدیل شدن به کرم بزرگ صد پای بی مغز منابع زمین را می بلعیم . اما منمعتقدم که پروانه از درون پیله شروع به جنبیدن کرده است . آنگاه که آب وهوا مناسب شود ، حصار را خواهد شکست و پای به جهان خواهد گذارد اما نه بهصورت نوعی سوپر کامپیوتر ، بلکه به صورت موجودی زنده که به تمامی ، فوقطبیعت را تحقق خواهد بخشید و از پشت سرش به تکنولوژی ، به عنوان یک اسباببازی کودکانه نظر خواهد کرد . »


خوب دوستان ،


با اینکه مطلب امروز کمی طولانی می شود ، خلاصه ای از یکی از عناوین کتاب را با هم می خوانیم : هاله تابان .


«... از قدیم الایام در تصاویری که از پیامبران و قدیسین ادیان اسلام ومسیحیت تهیه می شده است همواره هاله تابانی به دور سر یا بدن آنان نقاشیکرده اند . این عقیده که ابری از انرژی یا ، هاله تابانی، بدن را احاطهکرده است به قرنها پیش باز می گردد . تصاویری باستانی از مردان مقدسی بهدست آمده است که آنها را در محیطی نورانی نشان می دهد . این ابهام اساطیریاولین بار در بیمارستانی در لندن به وسیله Kilner کشف شد . در سال 1911 اومتوجه شد که با نگاه کردن از پشت شیشه های رنگی قادر است به دور بیشترافراد ، حاشیه ای تابان مشاهده کند . او می گفت که شکل و رنگ این این هالهتابان بر حسب میزان سلامتی شخص فرق می کند ، و خود از آن به عنوان کمکی درتشخیص طبی استفاده می کرد .


می دانید که چشمان ما به نوری حساساست که طول موجش بین 380 تا 760 میکرون باشد . این حقیقت که بدن انسانامواج الکترو مغناطیسی تابش می کند و طول موج این امواج بیشتر از آن استکه اغلب چشمها قادر به دیدن آن باشند ، به وسیله فن جدید ، گرما نگاری ،که تابش گرمایی را به تصاویر رنگی شگفت آوری تبدیل می کند ، به روشنی ثابتشده است . در واقع بدن ما تابشی دارد که طول موج آن از حد طبیعی بینایی مابیرون است و البته باید در نظر داشت که برد حساسیت انسان وسیع است ، بعضیافراد اصواتی را می شنوند که برای دیگران مافوق صوت است و بعضی طولموجهایی را می بینند که برای دیگران نامرئی است .


بدنبال کارکیلنر ، Bagnall زیست شناس دانشگاه کمبریج ، هاله تابان را به زبان فیزیکیتوضیح داد و به کمک عینکهایی که با ماده شیمیایی خاصی پر شده بود ، موفقبه دیدن هاله تابان شد و شکل آن را به تفضیل بیان کرد .


وبالاخره در سال 1964 ، Kirlian فیزیکدانی روسی ، بعد از بیست و پنج سالتحقیق ، موفق به اختراع دور بینی شد که می توانست از این هاله عکس بگیرد .کرلیان و همسرش با این دوربین صدها عکس از انسان ، حیوانات و گیاهان تهیهکردند که درکتابها و نشریات مختلف چاپ شد .... »


نمی دانم شماتا بحال تصاویر دوربین کرلیان را دیده اید یا نه ؟ امروزه این عکس ها بهراحتی در دسترس است . اگر در گوگل واژه Kirlian photo را جستجو کنید ، بهدهها سایت در این زمینه دسترسی خواهید داشت . همچنین می دانید که بعضی هابدون این دوربین هم می توانند هاله نورانی را بسیار واضحتر و دقیقتر ازعکسهای کرلیان مشاهده کنند . از روی رنگهای هاله انسان می توان بسیاری ازبیماری های جسمی و روحی را مشاهده کرد و حتی درمان کرد ...
پشت جهان دیده ای روی جهان را ببین


پشت به خود کن که تا روی نماید جهان


ای قمر زیر میغ ، خویش ندیدی دریغ


چند چو سایه دوی در پی این دیگران


منبع: سايت من و خدا