به نام دادار
براي شركت در توسعه مثبت تمندن جهاني در قرن بيست يكمبهتر است به صداي زمين گوش فرا دهيم و به پيام هايي كه از صلح و زندگيبرايتان مي فرستد اعتماد كنيد اين پيام ها به هيچ گروه وسازمان خاصي تعلقندارد. در هر جايي روز ميآيد و ميرود و اين در همه جا يكسان است...


گايا: روح زندگي زمين
كرهزمين زنده و آگاه است. نيروي كنداليني از وسط زمين رد ميشود آب ها دور تادور زمين را احاته كرده اند و خط هاي انرژي (LEY LINES) از تمام قسمت هايآن رد شده است هاله اي از نور دور كره زمين را فرا گرفته است و شبيه به يكمركاباي (merkaba) در گردش زمين يك وضعيت زمين شبكه نوري (light grid) وبهاين ديدگاه كه كره زمين يك پديه زنده است گايا (gaia) می گویند.

تمامموجودات زده داراي يك سيستم عصبي هستند. كره زمين نيز داراي چنين سيستمعصبي مي باشد كه به آن شبكه مغناطيسي مي گويند كه هم از درون خود و هم ازدور كيهان دائما شاژ ميشود. خاك زمين كه داراي خاصيت رسانايي است حاصل ازگازها فلزات كريستال هاي معدني الكتروليت ها مي باشد دائما شبيه به يكميدان الكتريكي شارژ و دشارژ ميگردد مواد معدني به طور طبيعي هادي جريانهستند. خاصيت يوني اين كريستال هاي معدني حركات آب و گردش آن را در زير وروي زمين بوجود مي آورد، باران، امواج درياها، آبشارها و رودخانه ها و …با قدرت 15-10 ايون (ION) در مدارهاي الكتريكي در زير و روي زمين حركت ميكنند.

بنا به تحقيقاتي كه در روسيه در 1971 توسط دانشمندان روسي(مورخ، زمين شناس، مهندس الكترونيك و شيميدان) صورت گرفته است، زمين تنهايك كره ساده نيست بلكه در زير چين خوردگي هاي سطحي خود خطوط انرژيايي درگردش است. در حدود 16 حلقه انرژيايي از بالا به پايين كره زمين را احاطهكرده است. اين حلقه ها همچنين متاثر از حركت زمين به دور خورشيد، خورشيددر كهكشان راه شيري و گردش الكترون ها بدور هسته مي باشند. در محل برخورداين حلقه هاي الكترومغناطيسي كه بنا به ماهيت آب و خاك درون زمين ايجاد ميشوند، گره هايي وجود دارد كه به نوعي گرداب ها يا سيال هاي انرژيايي(Vortex) را بوجود مي آورند. اين گرداب ها مي توانند خواص مغناطيسي ويژهاي داشته باشند. اين گرداب هاي انرژي مرز گسل ها، لبه هاي صفحات تكنونيكي،تمركز تنوع زيستي، مراكز تمدن هاي باستان، مراكز الهامات پر رمز و راز،مسيرهاي مهاجرت حيوانات و مسير حوادث طبيعي كنوني را بوجود مي آورند.

مايانها (گروهي از سرخ پوستان) نيز بر اين عقيده بوده اند كه 16 خط (Ley Lines)در اطراف كره زمين وجود دارد كه در سه مسير در گردش است. اين خطوط بنابهچرخش و مسير چرششان 52 گرداب انرژيايي را بر روي زمين ايجاد مي كنند.(بناهاي سنگي كهن زيمبابوي، بناهاي كهن ايسترآيلند، اهرام گيزا، مثلثبرمودا، فايندهورت، دهنه رود ايندوس، دشت نازكا و..)

جهت حركتانرژي درون اين چرخه هاي انرژي گاه موافق و كاه مخالف حركت عقربه هاي ساعتاست. بطور كلي مي توان ورتكس هاي زمين را به سه نوع طبقه بندي كرد.

- الكتريكي: انرژي از درون زمين به سمت بيرون حركت مي كند (مخالف عقربه هاي ساعت) مانند سدونا و كوه تيتي كاكا

- مغناطيسي: انرژي از كيهان به درون كره زمين مي رود (موافق عقربه هاي ساعت) مانند مكه

- الكترومغناطيسي: انرژي هم وارد و هم خارج مي شود مانند مثلث برمودا

52 چاكرا در زمين، مثلثي با سه رأس پر انرژي يا ورتكس است كه 156 ورتكس را در روي زمين ايجاد مي كند.
زمين از درون اين ورتكس ها تنفس مي كند (دم و بازدم). روز طلايي زمين زماني است كه جهت خط هاي انرژي عوض مي شود.
براساس تحقيقات انجام شده از 52 چاكرا، در حال حاضر 13 چاكراي مقدس را برطبق تقويم نوري براي زمين در نظر گرفته اند كه اين چاكراها مناطق پر انرژيو مقدس زمين هستند. تا سال 2008 رفتن به اين چاكراها و انجام مراقبه باآنها چه از دور و چه از نزديك در هنگام فعال شدن، مي تواند بطور قابلملاحظه أي باعث بالا رفتن فركانس انرژي در بدن و تعادل در هاله شود.همچنين با انجام مديتيشن هاي خاص مي توان چاكراهاي زمين را متعادل ساخت وبا آنها همسو شد.

تذكر: انجام مراقبه با چاكراهاي زمين بايد برمبناي اصولي خاص صورت گيرد و گرنه به همان اندازه كه مفيد است مي تواندباعث ايجاد عدم تعادل در هاله شود....