اسامی چشم سوم
چشم سوم با اسامي مختلف خوانده مي‎شود. از جمله: چشمدل، چشم درون، چشم دانش، چشم بصيرت، چشم شهود، چشم يگانه، چشم معرفت، چشممعرفت بين، چشم برزخي، چشم عقل، چشم فكر، چشم معنوي، چشم قلب، چشم دريا،چشم سرّ، چشم باطن، چشم باطن بين، چشم خرد، چشم برزخ ملكوتي، چشم بصيرتباطني، چشم بصيرت مثالي، چشم بصيرت ملكوتي، چشم بصيرت نفس، چشم غيبيملكوتي، چشم ملكوت، چشم ملكوتي برزخي، ديدهي بصيرت، ديدهي دل، ديدهيدريا، ستارهي شرق، كبوتري از ملكوت، چاكراي ششم، چاكراي پيشاني، چاكرايگورو، چاكراي آگيا، دروازهي اثيري، مركز پيشاني، مركز ابرو، مركز فرمان،نقطه سياه، تيسراتيل، تري كوتي، تري وني، موكتا تري وني، جنانترا،شيوانترا، برومادهيا، برامي‎ريها، دودالكانوال، نوكتي ساودا، آجنا و ...
چشمسوم بدان سبب گويند كه چشمهاي فيزيكي راست و چپ را اول و دوم در نظرگرفته و دو تا حساب شدهاند، پس اين ساختار، چشم سوم نام گرفته است. درزبان انگليسي نيز براي آن معادل همين عنوان يعني Third eye بهكار ميرود.
چشمدل، عنواني است كه بيشتر در ادبيات و عرفان بهكار ميرود. معادل عربي آن«بصرِ قلب» است كه در احاديث و روايات نيز به آن اشاره شده است. نبي گرامياسلام، حضرت ختمي مرتبت، سيد و سرور كائنات ـ كه سلام و صلوات بر او وخاندانش باد ـ ميفرمايند: «نيست بندهاي جز اينكه براي قلبش دو چشم استو آنها ديدني نيستند و با آنها عالم غيب مشاهده ميگردد. هر آنگاه خداونداراده فرمود خير بندهاش را، ميگشايد چشم دلش را و ميبيند آنچه غايب استاز اين چشمان»(عبادت عاشقانه، ص 77)، همچنين سيد ساجدين حضرت امام سجادعليهالسلام ميفرمايند: «هر كس را دو چشم سرّ و باطن است كه با آن غيبهارا ميبيند و چون خداوند به بندهاي اراده خير فرمايد، چشمهاي باطن او راميگشايد.»(سوخته، ص 92)
آجنا يك كلمهي سانسكريت به معني فرمان،سركردگي، سامان، اطاعت كردن، درك كردن و بهطور كامل فهميدن است. دروازهياثيري بدان سبب گفته ميشود كه چشم سوم راه و دروازهي ورود به جهان اثيريـ بخش دوم جهان هستي ـ ميباشد.
چاكرا، مراكز ورود و خروج انرژي درهالهي نوراني انسان ميباشد. چاكراهاي اصلي 7 عدد ميباشند، كه باشمارههاي يك تا هفت مشخص ميشوند. چشم سوم منطبق بر چاكراي اصلي شمارهيشش است، بدين جهت به آن چاكراي ششم، چاكراي پيشاني و چاكراي گوروميگويند. محل قرار گرفتن اين چاكرا در وسط پيشاني است. اين چاكرا پلارتباطي با گورو (استاد درون) ميباشد.
مآخذ: کتاب متافیزیک و چشم سوم، تآلیف مطلب برازنده