سنگهای ماه تولد شما که به متولدین ماههای مختلف خود نیروی حیات میبخشندعبارتند از:
فروردین :جاسپر .عقیق.گارنت.یشم.چشم ببر.یاقوت.پریدوت.مرجان.اماتیست.اپا .پریت.تورمالین
اردیبهشت عقیق.مروارید.مالاگیت.یاقوت.سیترین. مرد.توپاز.اوانتورین.سفایر
خرداد:یشم.توپازماه.سیترین.کوارتز.ز رد.اکومارین.کهربا.عقیق.پریدوت.چشمب بر.کلسیدونی
تیر:توپاز.سنگ ماه.پریدوت.یاقوت.کریزوپرایز.زمرد.م وارید.اپال.عقیق.کلسدونی.یشم.
مرداد: چشم ببر.گارنت.کهربا.عقیق.یاقوت.کوارتز.ت وپاز.پریدوت.سیترین.روتایل
شهریور:لاجورد.یشم.توپاز.جاسپر.عقیق. زمرد.سیترین.چشمببر.اماتیست.سودالیت .سفایر
مهر:تورمالین.کوارتز.یاقوت.پریدوت.م جان.اپال.یشم.اکوامارین.مروارید
ابان:حدید.یاقوت.سیترین.پریدوت.مرجا .تورمالین.اپال.عقیق سیاه
اذر: فیروزه.لاجورد.سنگ ماه.توپاز.سفایر.اکوامارین.اماتیست. اقوت.انیکس.کلسدونی.
دی:مالاگیت.یاقوت.فیروزه.لاجورد.تور الین.کوارتز.بریل.سنگ ماه.لابرادورایت.
بهمن: فیروزه.یشم.انیکس.بریل.توپاز.سفایر.ا کوامارین.اماتیست.امازونیت.فلورین
اسفند:اکوامارین.اماتیست.پریدوت.اپا ل.لاجورد.سنگ ماه.یشم.مروارید.فلورین.فیروزه.سفای