ويرايش بعدي بلوتوث LISBON ناميده شده است(Bluetooth 2.1). که شامل يکتعداد مشخصههايي است از جمله افزايش امنيت و قابليت استفاده بيشتر ازبلوتوث که ويژگيهاي اصلي آن به ترتيب زير است:

Atomic Encryption Change
اينتوانايي به ارتباط رمزگذاري شده اين امکان را ميدهد که بهطور تناوبيکدهاي رمزي خود را تغيير دهد تا بدين وسيله امنيت افزايش يابد.

Extended Inquiry Response
اينتوانايي سبب ميشود در طول پروسه بازبيني و درخواست، اطلاعات بيشتري جمعآوري شده و به دستگاهها امکان فيلترينگ بهتري را جهت ارتباط ميدهد. ايناطلاعات شامل نام وسيله و ليستي از خدمات ارائه شده و يکسري اطلاعاتتکميلي ديگر است.

Sniff Subrating
سبب کاهش توان مصرفي،وقتي که وسايل در وضعيت sniff low power هستند ميشود. اين توانايي بهويژه در هنگام ارتباط و انتشار دادههاي نامتقارن بکار ميرود. اين وضعيتدر هنگام برقراري ارتباط با وسايلي چون ميکروفون و کيبورد سبب افزايش طولعمر باتري از ۳ تا ۱۰ برابر ميشود.

QoS Improvement
سبب خواهد شد که وقتي ترافيک مخابراتي در يک خوشه piconet بالاست دادههاي صوتي و تصويري با کيفيت بالا ارسال شوند.

Simple Pairing
بهشکل اساسي وظيفه بهبود در جفت شدن وسايل بلوتوث را به عهدهدارد.بهطوريکه در يک زمان هم کارايي و هم امنيت افزايش مييابد.انتظارميرود که اين مورد بهطور قابل توجهي در استفاده از بلوتوث افزايش يابد.ويرايش بعد از LISBON SEATTLE ناميده ميشود که مشخصه و ويژگيهاي بيشتريرا دارد که عمده آنها روي(UWB: ultra wide band) متمرکز شدهاست. اينخصيصه امکان استفاده از بلوتوث را در عرض باند بسيار بالاي راديويي موجبشده که به دنبال آن ارسال و انتقال اطلاعات دادهها را با سرعت بسيار بالافراهم ميکند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]