در كشورهاي پيشرفته هزينه استفاده از اينترنت بسيار پائين و ميزان استفاده و پهناي باند بالا است كه اين امر در كشور ما بر عكس بوده و هزينه ها ده برابر و ميزان استفاده پائين است.

ايران در تمامي فاكتورهاي ارائه شده در زمينه فقر سواد اطلاعاتي و ضعف تكنولوژي در فقر به سر مي برد به طوريكه حتي در اين زمينه از متخصصان لازم و مرتبط با فناوري اطلاعات نيز بي بهره است.


حميد ضيايي پرور دكتراي ارتباطات و كارشناس فناوري ارتباطات در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: ميزان سطح سواد افراد يك جامعه ارتباط نزديكي با سواد اطلاعاتي افراد در زمينه استفاده از اينترنت، مطبوعات و ساير مسائل ارتباطاتي دارد و پاكستان كه جمعيتي بالاي 150 ميليون نفر دارد ميزان افراد بي سواد آن 80 درصد و افراد با سواد 20 درصد است كه به تناسب آن ضريب نفوذ اينترنت هفت و نيم درصد است ،اما اين امر در كشورهاي اروپاي مانند آلمان كه 100 درصد افراد آن با سواد هستند، ضريب نفوذ اينترنت بالاي 70درصد است و اين مسئله در كشور ما هم در مقايسه با ميزان سطح سواد افراد جامعه حاكي از ضعف سواد اطلاعاتي استفاده از اينترنت و تكنولوژي ارتباط است.


وي ادامه داد: دومين فاكتور مهمي كه بايد به آن اشاره كرد زير ساختارها هستند كه امكانات، نرم افزارها و سخت افزارهايي را كه مرتبط با تكنولوژي هستند شامل شده و زير ساخت توسعه را در كشور تشكيل مي دهند و هر قدر زير ساخت ها وسيع تر و بيشتر باشد امكان دسترسي و استفاده مردم نيز بيشتر مي شود و ميزان هزينه ها كاهش مي يابد.


مينايي پرور تصريح كرد: در كشورهاي پيشرفته هزينه استفاده از اينترنت بسيار پائين و ميزان استفاده و پهناي باند بالا است كه اين امر در كشور ما بر عكس بوده و هزينه ها ده برابر و ميزان استفاده پائين است.


وي گفت: طبق آمار رسمي از سوي( Itu )اتحاديه بين المللي مخابرات به طور متوسط در ايران نسبت به تركيه، مالزي و امارات و كره هزينه استفاده از اينترنت تا 50 برابر گران تر است كه اين آمار هر سال تغيير و اعلام مي شود ،بنابراين بحث قيمت تمام شده فناوري ها بسيار مهم است و هر قدرت هزينه ها ارزان تر باشد رغبت مردم براي استفاده بيشتر است.


وي تاكيد كرد:ما در زمينه فناوري ارتباطات در قسمت هاي آموزش عمومي و آكادميك ضعف داشته و دانشجو به حد كافي نداريم و وضعيت آموزش رسمي در جامعه ما مطلوب نيست حتي متخصصان لازم و مرتبط با فناوري اطلاعات هم نداريم و در واقع مبحث فناوري ارتباطات ، در كشور علم نوپايي بوده و اين در حالي است كه در كشورهايي مانند كره جنوبي و سنگاپور از مقاطع ابتدايي شروع به آموزش فناوري اطلاعات و رايانه و تكنولوژي به افراد مي شود كه در كل بايد گفت، ضعف آموزشي، هزينه هاي بالا در استفاه از اين فناوري ها و سطح سواد افراد از عوامل مهم پائين بودن سواد اطلاعاتي در جامعه ايران است.