سهم ایران در تجارت دنیا در گزارش بانک جهانی

--------------------------------------------------------------------------------

فارس: بانك جهاني سهم ايران در تجارت جهاني را 0.74 درصد و رتبه ايران ازنظر مناسب بودن سياست هاي دولتي براي تجارت را 108اعلام كرد.

در گزارش اخير بانك جهاني موسوم به «شاخص هاي تجارت جهاني» توليدناخالص داخلي ايران در سال 2007 به 234 ميليارد دلار و توليد ناخالص داخليسرانه در اين سال به 3290دلار رسيد.

همچنين سهم ايران در تجارت جهاني در اين سال 0.74 درصد و تجارت سرانه ايران 3697 دلار بوده است.

بر اساس اين گزارش ايران از نظر مناسب بودن سياست هاي دولتي برايتجارت در ميان 125 كشور جهان رتبه 108، از نظر مناسب بودن محيط بيرونيبراي تجارت در ميان 125 كشور جهان رتبه 26 و از نظر مناسب بودن تاسيسات ونهادهاي تجاري در ميان 178 كشور رتبه 135را به دست آورده است.

هنگ كنگ، بوتسوانا و سنگاپور در اين سه مورد رتبه نخست جهان را كسب كرده اند.

اين گزارش در ادامه از كاهش شديد مبادلات تجاري ايران در سال 2007 درمقايسه با سال قبل خبر داده است. در سال 2006 مبادلات تجاري ايران رشدي 28درصدي را تجربه كرد اما اين رقم در سال 2007 به 8.4 درصد كاهش پيدا كرد.
__________________