اسناد تصویری بیش از 200 سال تاریخ خلیج فارس ایران از آرشیو ملی انگلیس آزاد شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، این اسناد یکی از معتبرترین اسناد واقعی و اصلتصویری که مربوط به کارشناسان با طراحان وزارت جنگ سابق انگلیس است.

دکتر مجید تفرشی محقق ایرانی مقیم لندن گفت: تصاویر آزاد شده خلیجفارس از آرشیو ملی بریتانیا مطابق قانون آزادسازی اسناد پس از 30 سال درانگلیس آزاد شده و نخستین بار در معرض دید عموم قرار گرفته است.

دکتر تفرشی که در هشت سال گذشته تنها ایرانی مدعو در مراسم رونمایی ازاسناد جدید در آرشیو ملی بریتانیا است با تشریح جزئیات عکس ها و تصاویرمربوط به زوایای مختلف خلیج فارس که از سوی کارشناسان و طراحان وزارتدریاداری بریتانیا برای اهداف استراتژیک و نظامی در فعالیتهای جاسوسی و ضدجاسوسی تهیه شده است ، افزود : پرونده ها و اسنادی که سابقه تاریخی دارندو در آنها نام خلیج فارس ذکر شده را بررسی کرده است.

وی تصریح کرد : 3500 پرونده در این آرشیو با نام خلیج فارس وجود دارد کهمربوط به 300 تا 30 سال گذشته است ، همچنین دهها هزار برگ سند دیگر کهدرباره خلیج فارس در آرشیو ملی بریتانیا وجود دارد که کاملا نشان می دهدکه این منطقه تا چه اندازه برای استعمارگران اهمیت داشته است.

دکتر تفرشی گفت:* در این اسناد ، نام خلیج فارس به عنوان واقعیتی انکارناپذیر آمده است.

این محقق ایرانی افزود: آرشیو ملی بریتانیا 200 سال پیش تاسیس شده است وبیش از سه و نیم میلیون برگ سند در این مرکز نگهداری می شود.

وی گفت : اسناد مربوط به چهارصد سال اخیر و نود درصد این اسناد درباره 200سال گذشته است و در اکثر قریب به اتفاق اسناد مربوط به ایران در این مرکزنام خلیج فارس همیشه خلیج فارس بوده است و در واقع نام مجعول خلیج عربیساختگی و جدید است.

آرشیو ملی بریتانیا اول ژانویه هر سال مقداری از اسناد را برای استفادهعموم آزاد می کند و دو تا سه هفته پیش از این اقدام به شماری از محققین کهبا مطبوعات و رسانه ها همکاری می کنند اجازه دیدن ، عکسبرداری و استفادهاز این اسناد را می دهد و پس از این مدت دیدن از این اسناد برای عموم آزاداست.

گوردون براون نخست وزیر انگلیس دیروز در اظهارات خود از واژه مجعول خلیج عربستانی به جای خلیج فارس استفاده کرد.