مردم افغانستان با عدد ۳۹ مشکل دارند. عدد ۳۹ درمیان مردم این کشور به معناى یک دشنام ناموسى است. ریشه این باور به درستىمعلوم نیست، اما بعضى ها مى گویند که ترکیب عدد ۳۹ در حروف ابجد برابر بایک واژه عربى است که در فارسى بى ناموس یا ناموس فروش معنى مى دهد.استفاده از این عدد براى بسیارى از شرکت ها و موسسات این کشور مشکلاتى رابه وجود آورده است. بى بى سى نوشت:

مقامات اداره ترافیک شهر هراتدر غرب افغانستان گفته اند صدور جواز تردد خودروها در این شهر به علتبرخورد شماره مسلسل این مجوزها با عدد ۳۹هزار به مشکل برخورده است. رییساداره ترافیک ولایت هرات گفت:

در حال حاضر نزدیک به ۳۹هزار خودروىسوارى در هرات وجود دارد، اما از دو ماه پیش رانندگان بسیارى از خودروهااز گرفتن پلاک داراى شماره ۳۹ خوددارى مى کنند. مشکل افغانى ها با عدد ۳۹حتى در اعلام سن آنها هم وجود دارد. اگر از یک هراتى ۳۹ساله سنش را بپرسیدبا اکراه مى گوید: « یک کم چهل»، «حدود چهل سال »، « کمى بیش از سى و هشت». برخى از شهروندان کابل نیز مى گویند که به خاطر مى آورند که از ده هاسال پیش، در سینماها جایگاه شماره ۳۹ وجود نداشت و هتل ها و مسافرخانه هانیز از نامگذارى سى و نهمین اتاق هاى خود خوددارى مى کردند