بر اساس برآوردها، بانك های دولتی امسال می توانندحدود 90 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهند كه 20 هزار میلیارد تومان آن بهمشتریان جدید اختصاص خواهد یافت.

قائم مقام بانك مركزی گفت: "ایران چك صد هزار تومانی" بانك مركزی، در آینده نزدیك منتشر می شود.
بهگزارش شبکه خبر، قضاوی با بیان اینکه "سیاست بانك مركزی، انتشار ایران چكبه جای اسكناس های درشت تر است"، گفت: ایران چك 200 هزار تومانی نیزاحتمالا منتشر خواهد شد.

قائم مقام بانك مركزی، در پاسخ به پرسشیمبنی بر وعده قبلی بانك مركزی بر انتشار اسكناس های 10 هزار تومانی در دهمتیرماه امسال گفت: ارزشگذاری پول، از مهم ترین سیاست های دولت در قالب طرحتحولات اقتصادی است و بر این اساس، انتشار اسكناس های درشت تر باید درچارچوب این بحث صورت گیرد.

قضاوی افزود: درباره انتشار اسكناس های درشت تر، هنوز تصمیم گیری نهایی صورت نگرفته است.

قائممقام بانك مركزی، پرداخت تسهیلات بانك های دولتی را به مردم مورد توجهقرار داد و گفت: بر اساس برآوردها، بانك های دولتی امسال می توانند حدود90 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهند كه 20 هزار میلیارد تومان آن بهمشتریان جدید اختصاص خواهد یافت.