رئيس انجمن فروشندگان سيمكارت گوشي تلفن همراه گفت: در ماههاي اخيرعدهاي سودجو با فروش كارتهاي گارانتي غيرمعتبر به دروغ اقدام به گارانتيگوشيهاي قاچاق كردهاند كه اين موضوع در حال حاضر موجب سرگرداني مردم شدهاست.


افشار فروتن لاريجاني در گفتوگو با فارس اظهار داشت: باوجود تعرفه 25 درصدي براي واردات گوشي تلفن همراه هنوز واردكنندگان قانونيگوشي توانايي رقابت با قاچاقچيان را ندارند. وي ادامه داد: با وجوداظهارنظرهاي مختلف از كاهش مجدد تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 25 درصدبه 10 درصد، هنوز اتفاق خاصي در لاريجاني افزود: يكي از دلايل عدم وارداتگوشي تلفن همراه به صورت انبوه، تعيين تكليف براي تعرفه اين كالاست اماريشه كن كردن قاچاق كالا در اين حوزه با تعرفه 25 درصدي باز هم كار بهجايي نميرسد.

وي گفت: در ماههاي اخير عدهاي سودجو با فروشكارتهاي گارانتي غيرمعتبر به دروغ اقدام به گارانتي گوشيهاي قاچاقكردهاند كه اين موضوع در حال حاضر موجب سرگرداني مردم شده است. وي ادامهداد: در اين باره گزارشات خود را به مراجع ذيصلاح و نظارتي ارائه كردهايماما با اين وجود هنوز بسياري از اين افرادسودجو بدون هيچ ترسي در بازار بهصورت خيلي شفاف به كار خود ادامه ميدهند.

رئيس انجمن فروشندگانسيمكارت گوشي تلفن همراه ورود برخي از گوشيهاي بينام و نشان و فاقدهويت قانوني را يكي از معضلات بازار تلفن همراه كشور دانست و گفت: هرچهسريعتر براي سامان دادن گوشيهاي وارداتي به داخل كشور بايد چارهايانديشيد. وي افزود: برخورد با متخلفان واردكننده گوشي غيرقانوني توسط يكسازمان امكانپذير نيست و تمامي دستگاههاي مسئول بايد دست به دست هم دهندتا بتوان در جهت منافع مردم ريشه فساد در بخش گوشي تلفن همراه را ريشه كنكرد.

لاريجاني با اشاره به شرايط توليد گوشي در جهان، تجربهتوليدكنندگان داخلي كشور در جهت توليد در داخل كشور را موفق ندانست و گفت:يكي از راههاي موفقيت اين توليدكنندگان رقابت با گوشيهاي وارداتي است كهاين امر هم باتوجه به شناورهاي نوين و به روز شدن سريع آنها امكانپذيرنيست. وي خاطرنشان كرد: توقع اينكه توليدكنندگان گوشي تلفن همراه در داخلكشور در مدت نزديك به دو سال توانايي لازم براي رقابت را كسب كنند درستنيست. وي گفت: پروسه خريد تجهيزات و راه اندازي خط توليد در داخل كشوربسيار زمان بر است و بايد براي توليدكنندگان گوشي تلفن همراه زمان بيشتريدر نظر گرفته ميشد.