دانشجوي ترك تحصيل كردهي دانشگاه هاروارد كه بزرگترين شركت نرمافزاريجهان را بنيانگذاري كرد تا چند روز ديگر به كار رسمي در مايكروسافتپايان ميدهد.
پس از كنارهگيري بيل گيتس از مايكروسافت در 27 ماه ژوئن برابر با هفتم تيرماه، سه نفر جاي خالي وي را پر خواهند كرد.
اززماني كه گيتس روند تغيير فعاليت خود از رهبري مايكروسافت به هدايت بنيادخيريهي بيل و مليندا گيتس را آغاز كرد سمت وي به عنوان مدير معمارينرمافزار به ري اوزي واگذار شد.
كرگ ماندي هم وظايف مدير پژوهش ومدير استراتژي را از وي به ارث برده و استيو بالمر، همكلاسي سابق بيلگيتس در دانشگاه هاروارد، مدير اجرايي غول نرمافزاري شده است.
بيلگيتس پس از دو سال دانشگاه هاروارد را ترك كرد تا شركتي را بنيانگذاريكند كه به غول نرمافزاري جهاني مايكروسافت تبديل شد؛ وي بعدها مدركافتخاري از هاروارد و دانشگاههاي ديگر دريافت كرد.
گيتس پس از بازنشستگي از مايكروسافت، رييس هيات مديره و بزرگترين سهامدار آن باقي خواهد ماند اما
به گفتهي تحليلگران او همچنان بخشي از مايكروسافت بوده و عزيمت وي نمادين خواهد بود.