در ماه گذشته هزينه گشايش اعتبار اسنادي (LC) توسط بانك ملي از 5 / 12درصد به 5 / 14 درصد افزايش پيدا كرد و اين در حالي است كه هزينه گشايش LCبراي تجار كشورهاي منطقه، تنها 2 درصد است.

به گزارش خبرنگار«تابناك»، با افزايش هزينه گشايش LC توسط بانكهاي داخلي و عدم گشايش چنيناسنادي توسط بانكهاي اماراتي، بازار دلالي شركتهاي مستقر در امارات گرمشده است.

اين گزارش ميافزايد: تجار ايراني به منظور استفاده ازخدمات بانكهاي مستقر در امارات متحده عربي، ناچار مجبور به تأسيسشركتهاي بازرگاني در آن كشور ميشوند و از آنجا كه حداقل سرمايه لازمبراي تأسيس اين شركتها يك ميليون دلار است، سرمايه هنگفتي را عايد دولتامارات ميكند. هرچند تجار عملا با گرفتن LC از امارات و وارد كردن كالابه اين كشور، هزينه تعرفههاي گمركي آن كشور را پيشاپيش تقبل كردهاند.
اين در حالي است كه امارات با 33 درصد، مهمترين مبدأ واردات كالا به كشورمان است.

ازسال 80 تا 84، هزينه گشايش LC، حداكثر تا 4 درصد افزايش يافت، ولي اكنونحداقل هزينه گشايش LC توسط بانكهاي دولتي 12 تا 5 / 12 درصد، هزينهتعيينشده توسط بانكهاي خصوصي 13 تا 5 / 13 درصد و هزينه بانك ملي 5 / 14درصد است.
اين در حالي است كه هزينه قراردادهاي يوزانس نيز تا 7 درصد افزايش يافته است.

بررسيهاهمچنين از افزايش 7 الي 14 درصدي هزينههاي حملونقل از افزايش 5 / 19درصدي هزينههاي واردات براي بازرگانان ايراني حكايت دارد.

قرارداديوزانس، قراردادي است كه بر پايه آن يك بنگاه مالي تعهد ميدهد، پس واردكردن كالا، در يك زمان مشخص چند ماهه تا چند ساله، مبلغ قرارداد را در يكيا چند نوبت بازپرداخت كند.