معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران از تهیه طرح کلی توسعه شبکهدیتای استانها در معاونت فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران خبر داد.
مهندس علیرضا سیدی با بیان این مطلب افزود: پس از صدور پروانه شرکتمخابرات ایران و تشکیل ساختار جدید معاونت فناوری اطلاعات در این شرکت،تهیه طرح کلی توسعه دیتای استانها به این معاونت محول شد.

وی بااشاره به برگزاری گردهمایی به منظور نهایی کردن مفاد این طرح گفت: ظرف یکماه آینده با هماهنگی مدیران مخابرات استانی در سراسر کشور، این طرح نهاییشده و ابلاغ میشود که براساس این طرح شاهد تحول اساسی در ارائه پورتپرسرعت اینترنت به متقاضیان خواهیم بود.

معاون فناوری اطلاعات شرکتمخابرات ایران در خصوص مزیتهای این طرح اضافه کرد: عمدهترین مزیت طرحتوسعه شبکه دیتا انجام آن توسط شرکتهای مخابراتی استانی است که معاونتفناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران نیز بر نحوه فعالیت استانها نظارتخواهد کرد.

وی تاکید کرد: تلاش میشود طرح توسعه دیتای استانها بهصورت هماهنگ در استانها اجرا شود. براساس مصوبه 28 مرداد ماه سال 86 هیئتدولت مقرر شده است تا بخش حاکمیتی شرکت فناوری اطلاعات در اختیار دولتباقی مانده و بخشهای اجرایی در راستای اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شود.