[align=center]فوکها هم ستارهشناسان خوبي هستند![/align]
تحقيقات جديد دانشمندان دانمارکي نشان داد که فوک ها به کمک استعداد ذاتي خود، توانايي شناخت ستارگان را دارند تا از آنها براي جهت يابي استفاده کنند.
شايد شنيده باشيد که زنبورها براي پيداکردن راه از خاصيت ميدان مغناطيسي زمين کمک ميگيرند ، همين طور بعضي گونه هاي پرندگان براي برگشت به خانه در غروب ، به سمت خورشيد حرکت مي کنند.
اين موضوع در مورد برخي از جانوراني که در دريا زندگي مي کنند هم صدق ميكند؛ مثلا بعضي از لاک پشتها هم وقتي ميخواهند به خانه بازگردند از نور ماه کمک مي گيرند. در مورد پستانداراني مثل وال رفتاري اين چنيني موسوم به "skyhopping" مشاهده شده که نشان مي دهد وال ها هم گاهي که سر از آب بيرون مي آورند نيم نگاهي هم به سوي آسمان دارند!
اما فوک هاي آبي در اين مورد يک قدم از همه موجودات جلوتر هستند، آنها مي توانند راه خود را شناسايي و به کمک ستارگان جهت يابي کنند.
اين کار از اولين روش هاي است که انسان ها در دريانوردي استفاده مي کرند تا به کمک صورت هاي فلکي موقعيت خود را در درياها شناسايي کنند.
کاشفان به کمک ستارهها سرزمينهاي جديد را کشف مي کردند، کاپيتان ها کشتي هاي جنگي خود را به کمک ستارگان به سوي دشمن رهبري مي کردند و ناخداها، داد و ستد هاي خود را در سرتاسر دنيا مديون آسمان بودند.
مشهور است که پلينزي ها با حرکت به سمت ستاره هاي مشخصي که در افق طلوع مي کردند توانستند جزاير بيشماري در اقيانوس آرام پيدا کنند.
گروهي از محققان در دانشگاه جنوب دانمارک به سرپرستي Mauck نشان دادند که فوک ها به طور طبيعي و ذاتي توانايي شناسايي گروهي از ستارگان را دارند و به کمک آنها جهت يابي مي کنند.
به نوشته پارساسكاي، در اين تحقيقات دانشمندان دو فوک تربيت شده را که تا تاکنون در اقيانوس زندگي نکردهاند در يک استخري بزرگ گرد قرار دادند و سقف استخر را به کمک يک گنبد آسمان نما پوشاندند. اين آسمان نما با استفاده 6000 نقطه نوراني قادر به شبيه سازي آسمان نيم کره شمالي است.
در ابتدا محققان به کمک يک ليزر به يک ستاره خاص اشاره مي کردند و فوک ها مي بايست به سوي آن شنا کنند، اگر فوکها اين کار را درست انجام مي دادند غذا مي گرفتند. بعد از اين مرحله آنها خودشان قادر بودند که ستارههايي را که پيشتر شناخته بودند شناسايي كرده و به طرف آن ها حرکت کنند.
فوک هايي که در اقيانوس بزرگ مي شوند در شبهاي صاف به سطح آب مي آيند و اين فرصت را دارند تا به کمک والدين خود در زير آسمان پر ستاره، شناسايي ستارهها را آموزش ببينند.
اين آزمايش نشان داد که خوکها حتي اگر تربيت شده هم باشند به طور طبيعي از اين ويژگي شگفت انگيز برخوردارند که ستارگان را شناسايي و به کمک آنها جهت يابي کنند.
اگر از اين پس فوکي را ديديد که شباهنگام به سطح آب آمده يا دارد محيط اطراف را نگاه مي کند و يا احتمالا دنبال صورت فلکي جبار ميگردد!

منبع : جام جم