نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: توضیحی در باره چاکرا ها

 1. #1
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  توضیحی در باره چاکرا ها

  چاكراي اول - مركز پايه
  واژهي سانسكريت براي چاكراي ريشه، مولادهارا به معني « ريشه» است. چاكراي پايه در انتهاي نخاع قرار گرفته و رنگ آن قرمز است. اين چاكرا بوسيلهي عنصر زمين كنترل ميشود. آگاهي همراه با اين چاكرا در ارتباط با موضوعات بقا، اصول و ارتباطهاي فيزيكي، الگوها، ماديگرايي و واكنشهاي ابتدايي جنگ و گريز است. اين چاكرا با الگوهاي زندگي جمعي نيز ارتباط دارد. چاكراي ريشه وظيفهي تنظيم جريان انرژي حياتي ( انرژي كيهاني و زميني ) را نيز براي تغذيه و حيات كالبد فيزيكي به عهده دارد. اندامها و ارگانهايي كه با اين چاكرا در ارتباطند عبارتند از: پاها، رودهي بزرگ، ستون فقرات، راست روده، استخوانها و سيستم ايمني.
  دكتر گربر عقيده دارد كه « چاكراي ريشه با غدههاي جنسي در ارتباط است… ممكن است غدههاي جنسي با هر دو چاكراي يك و دو مربوط باشند.»
  چاكراي دوم - مركز طحال
  واژهي سانسكريت براي چاكراي دوم، سواديستهانا به معني « شيرين و مطبوع كردن » است. اين چاكرا حدوداً نزديك ناف قرار گرفته و رنگ آن نارنجي است. اين چاكرا بوسيلهي عنصر آب كنترل ميشود. آگاهي همراه با اين چاكرا در ارتباط با نمادگرايي ( سمبوليسم )، دوگانه گرايي ( تعادل قطبها )، و ارتباطها ( چگونگي ارتباط ما با ديگران، عملكرد ما در رابطه با آنها و چگونگي برقراري و حفظ ارتباطهاي شخصي ) است. اين چاكرا بر ديدگاه شخصي و ارتباطهاي ما مؤثر است، زيرا نياز به رشد و تغيير را ايجاد ميكند. در سطح ناخودآگاه، چاكراي طحال
  ( خاجي) با اميال جنسي، احساسات سركوب شده و ضربهها در ارتباط است. اين چاكرا همچنين در بيان عواطف، لذت، حركت، احساس و توانايي پرورش دادن، نقش دارد. اغلب اين بيان، بوسيلة ترسها و ضربههاي نهفته كه در دوران كودكي شكل گرفتهاند سركوب ميشود. بعضي از اين ترسها و ضربهها ريشه در خاطرات گذشته زندگي دارد. اين چاكرا كنترل كنندهي ارگانهاي جنسي، لگن، قسمت پايين كمر، سيستم ادراري و تناسلي، كولون، رودهي كوچك و سيستم ايمني است. چاكراي طحال با غدههاي جنسي نيز مربوط است.
  چاكراي سوم - شبكة خورشيدي
  واژهي سانسكريت اين چاكرا، مانيپورا به معني «گوهردرخشان» است، زيرا اين چاكرا روشن و درخشان است. اين چاكرا كه در شبكة خورشيدي واقع شده و محل آن بالاي غدههاي آدرنال ( فوق كليوي ) و درست زير جناغ است، نوساني با فركانس رنگ زرد دارد و توسط عنصر آتش كنترل ميشود. در سطح فيزيكي اين چاكرا كنترل كنندهي سيستم متابوليك ( سوخت و ساز ) است و مسؤوليت تنظيم و توزيع انرژي متابوليك در بدن را به عهده دارد، مثل احتراق مواد غذايي براي توليد انرژي. چاكراي سوم با ماهيچهها، غدههاي آدرنال، كبد، طحال، كيسهي صفرا، مهرههاي كمري و لوزالمعده ارتباط دارد. آگاهي همراه با شبكهي خورشيدي در رابطه با اختيارات شخصي است. دربارهي توانايي شخصي خود چه احساسي داريد؟ آيا قادريد جهت زندگي خود را كنترل كنيد يا احساس ميكنيد كه در اين زمينه ناتوانيد؟ چگونگي بيان خواستههاي شما تعيين كنندهي ميزان كنترل شما بر زندگيتان است.
  چاكراي چهارم - مركز قلب
  نام چاكراي قلب در زبان سانسكريت آناهاتا است. به معني « صدايي كه بدون برخورد دو چيز ايجاد ميشود ». اين معني نشان دهندهي ارتباط انرژي بين شخص و ديگران است. چاكراي قلب كه در ناحيهي قلب قرار گرفته است، بازتاب دهندهي توانايي ما براي ابراز عشق است ( هم عشق به خود و هم عشق به ساير انسانها ).اين عشق ميتواند به روشهاي گوناگون بيان شود، مثلاً از طريق همدردي، توجه به افراد تيره بخت، رابطهي عاشقانه بين اعضاي خانواده، يا يك ارتباط صميمي و دوستانه. اين چاكرا همچنين منعكس كنندهي توانايي و ظرفيت ما براي رسيدن از خودپرستي به عشق بي قيد و شرط است. چاكراي قلب به خاطر ارتباط متقابلي كه با عواطف و ادراكهاي ما دارد مهمترين چاكرا است. اين چاكرا انرژيهاي والا ( معنوي ) را با انرژيهاي سطح پايين ( فيزيكي ) متحد ميسازد. هماهنگي ذهن و بدن از طريق مركز قلب برقرار ميشود. از طريق تمايلات دروني قلب است كه ما قادريم نيازهاي دروني خود را درك كنيم. اين انرژي عشق نيازهاي روحي ما را با تكاپوي دنياي مادي تركيب ميكند تا ما واقعيتهاي سرنوشت خود را تجربه كنيم . رنگ اين چاكرا سبز ( و گاهي صورتي ) است، و كنترل آن توسط عنصر هوا صورت ميگيرد. چاكراي قلب كنترل كننده قلب، غدهي تيموس، سيستم ايمني درون ريز و سيستم گردش خون است.
  چاكراي پنجم - مركز گلو
  چاكراي گلو در زبان سانسكريت ويشودهي، ناميده ميشود كه به معني « تصفيه و پالايش » است. اين چاكرا در گلو قرار دارد و از لحاظ درك در سطح ناخودآگاه، يكي از آسانترين چاكراهاست.
  انسداد اين چاكرا مستقيماً بر طنابهاي صوتي، دهان و ناحيه اطراف گردن اثر ميگذارد. چاكراي گلو بر حيطهي ارتباطات و سطوح بالاي خلاقيت تأثير دارد. منظور از ارتباطات چگونگي ابراز وجود ما، تمايلات ما و چگونگي ارتباط ما با ديگران است. نوسان چاكراي گلو هم فركانس با رنگ آبي است و كنترل آن توسط عنصر اتر ( و صوت ) صورت ميگيرد. چاكراي گلو كنترل كنندهي گلو، طنابهاي صوتي، ناحيهي گردن، غدههاي تيروئيد و پاراتيروئيد و همهي اشكال ابراز وجود است.
  چاكراي ششم - چشم سوم
  نام چاكراي ششم در زبان سانسكريت آجنا است. واژهي آجنا اصولاً به معني « درك كردن » يا « بطور كامل فهميدن » است، از طريق اين چاكرا ادراك و پيش بيني امكان پذير است. نوسان اين چاكرا به رنگ نيلي است. چاكراي چشم سوم داراي تقابل و قطبيت است. اين چاكرا توسط آكاشا كنترل ميشود. چشم سوم، مركز نور، رنگ، بينش، آيندهنگري، روشن بيني و واقعيتهاي مكتوب است.چشم سوم همچنين بزرگترين آموزگار ما در زمينهي ترس و عشق است. اين چاكرا با توانايي ما براي ديدن دنياي اطراف و درك واقعيتها بدون پيش داوري، ارتباط دارد. چشم سوم يك گذرگاه ورودي است. اين چاكرا ما را با جهان بيكران كيهاني ارتباط ميدهد. اين گذرگاه پلي بين سطح فيزيكي و سطوح معنوي است. با باز كردن چشم سوم، راهي به سوي واقعيتها و توانائيهاي يك دنياي چند بعدي گشوده ميشود. بنابراين چشم سوم مركز بينش است. اين چاكرا بوسيلهي عنصر نور كنترل ميشود، رنگ آن نيلي است، و كنترل غدهي پينهآل را بر عهده دارد. « در سطح فيزيكي، چاكراي پيشاني ( چشم سوم ) با غدهي پينهآل، غدهي هيپوفيز، نخاع، چشمها، گوشها، بيني، و سينوسها در ارتباط است. » ( دكتر گربر ) . در متون خاص، عملكرد غدهي هيپوفيز و غدهي پينه آل اغلب مبادله ميشود. بعضي مؤلفان معتقدند كه غدهي هيپوفيز كنترل چشم سوم و غدهي پينهآل كنترل چاكراي تاج را بر عهده دارد چون چشم سوم بوسيلهي عنصر نور و آكاشا كنترل ميشود، ما غدهي پينه آل را به چشم سوم ارتباط ميدهيم.
  چاكراي هفتم - مركز تاج
  نام اين چاكرا در زبان سانسكريت ساهاسرارا به معني « هزار گانه » است. اين چاكرا در فرق سر واقع شده، رنگ آن بنفش است و توسط عنصر فوهات كنترل ميشود. در سطح فيزيكي اين چاكرا با ذهن و مغز در ارتباط است. چاكراي هفتم نمايندهي اجزاي تفكر آگاهانه و ناخودآگاه ما، نحوهي برخورد ما با عقايدمان در سطح كيهاني و توانايي ما براي دستيابي به شعور جمعي است. آگاهي همراه با چاكراي تاج مربوط به معنويت ما يا درك ارتباطي است كه ما به عنوان موجوداتي معنوي در دنياي فيزيكي داريم. چاكراي تاج، دروازهاي به سطوح بالاي آگاهي يا ارادهي الهي است. رنگ اين چاكرا بنفش است و كنترل قشر مخ، سيستم عصبي مركزي و غدهي هيپوفيز را بر عهده دارد. غدهي هيپوفيز يك غدهي اصلي است و به همين دليل است كه ما غدهي هيپوفيز را با چاكراي تاج ارتباط ميدهيم.
  هفت چاكرا نمايندهي هفت مرحله ابتدايي تكامل متافيزيكي ما هستند. هر يك از مراحل، با
  عملكرد همان چاكرا مطابقت دارد.
  چاكراي ريشه تجربهي دنياي مادي
  چاكراي طحال تجربهي دنياي عاطفي
  شبكهي خورشيدي تجربهي ارادهي شخصي
  چاكراي قلب تجربهي عشق بي قيد و شرط
  چاكراي گلو تجربهي بيان حقيقت
  چشم سوم تجربهي ادراك و بينش
  چاكراي تاج تجربهي ارادهي الهي
  سيستم چاكراها، عواطف و پاسخهاي عاطفي ما را ذخيره و فعال ميكند. همهي افكار، احساسات و عواطف ما كه همه روزه تجربه ميكنيم و همهي خاطرات تجربههاي گذشته ما، در سيستم انرژي ما ثبت و ذخيره ميشوند. هر لايه از كالبد هالهاي با يكي از چاكراها تطابق و همبستگي دارد. مثلاً سطح اول كالبد هالهاي (كالبد اتري( با چاكراي اول (چاكراي ريشه( همبستگي دارد. كالبد عاطفي با چاكراي طحال همبستگي دارد و به همين ترتيب تا كالبد كتري كه با چاكراي تاج همبستگي دارد. ( به مبحث هاله مراجعه كنيد ). هر گاه ميگوييم يك چاكرا دچار « عدم تعادل » شده است، به اين معني است كه در اين چاكرا انرژي كاهش يافته، يا مصرف انرژي بالا است. وضعيت اين چاكرا ميتواند بر وضعيت چاكراي بالا يا پايين آن تأثير بگذارد. دقيقاً همانطور كه هاله منعكس كنندهي وضعيت كلي سلامت ماست، چاكراها نيز همين حالت را دارند. چاكرا ها را ميتوان به آيينههاي كوچك تشبيه كرد، كه آنچه را كه در زندگي ما در زمينهي شخصي يا معنوي در حال وقوع است نشان ميدهند. زيرا چاكراها نسبت به تحريكات داخلي( دورنماي ذهني و عاطفي ما ) و خارجي واكنش نشان ميدهند. چاكراها همه روزه در پاسخ به آنچه ما تجربه ميكنيم و اينكه چگونه با اين تجربيات كنار ميآييم، تغيير ميكنند. به هر حال توانايي ما براي كنار آمدن با هر وضعيت، بستگي به وضعيت داخلي هر چاكرا دارد. اگر يك چاكرا در تعادل باشد (يعني باز باشد و انرژي در آن جريان داشته باشد) ما خواهيم توانست نسبت به آنچه تجربه ميكنيم، واكنشي مطلوب و مؤثر نشان دهيم. اما هنگامي كه يك چاكرا مسدود يا دچار عدم تعادل باشد، اين توانايي نيز دچار اختلال ميشود، زيرا وضعيت نامطلوب چاكرا، ابعاد وجود ما را محدود ميكند
  مطالب بر گرفته از سايت رهپويان وصال
  درس آخر در بخش ديدن هاله:
  فعال سازي چاكراها
  در هالهي انسان ساختارهايي تحت عنوان چاكرا ( كانون انرژي ) وجود دارد. اين مراكز مسؤول تبادل انرژي بين هالهي انسان و هالهي كيهان ( ارسال و دريافت انرژي ) و همچنين مسؤول متعادل كردن انرژي در سطوح مختلف هاله ميباشند. چـاكراهـا به دو نـوع اصلـي و فـرعي تـقسيم ميشوند، تعداد چاكراهاي اصلي هفت و فرعي بيستويك ميباشد. چاكراها شبيه قيف هستند، انتهاي باريك چاكراهاي اصلي به سمت مغز يا نخاع و قسمت پهن آنها به سمت خارجيترين لايهي هاله قرار گرفته است.
  چاكراهاي اصلي در طول ستون فقرات تا مغز قرار گرفتهاند و با شمارههاي يك تا هفت نامگذاري ميشوند. اين چاكراها به ترتيب شماره ( از يك تا هفت ) در انتهاي ستون فقرات، راستاي ناف، انتهاي جناغ سينه، راستاي قلب، گودي گردن، پيشاني و فرق سر قرار دارند. رنگ اين چاكراها به ترتيب ( از يك تا هفت ) قرمز، نارنجي، زرد، سبز، آبي، نيلي و بنفش است.
  هريك از اين چاكراها با گروهي از عملكردهاي جسمي، رواني و روحي در ارتباط است. سالم، باز و فعال بودن هر چاكرا باعث ميشود عملكردهاي مربوطه نيز ايدهآل باشد. براي فعال سازي چاكراها از تكنيكهاي مختلف جسمي و ذهني استفاده ميشود . در ادامه نمونهاي از تكنيكهاي ذهني آمده است.
  اين تمرين را ميتوان با هر روشي انجام داد ( خوابيده به پشت طوري كه دستها و بازوها در كنار بدن باشد و يا نشسته روي صندلي راحتي ) انتخاب روش به شما بستگيدارد كه با كداميك راحتتر باشيد
  بعد از اينكه نشسته يا خوابيديد يك نفس عميق از راه بيني بكشيد (دم عميق)، آنرا حبس كنيد، سپس آرام از طريق دهان بيرون بدهيد (بازدم عميق)، چند ثانيه به ريه استراحت بدهيد. (اين كار را سه مرتبه تكرار كنيد)
  حالا چشمان خود را ببنديد، تصور كنيد كه ميخواهيد براي قدم زدن به جنگل برويد ، دري مقابل ديدهگان شما قرار دارد، جلو برويد و در را باز كنيد و به بيرون قدم بگذاريد . راهي باريك و روشن كه از ميان درختان ميگذرد به چشم ميخورد ، شما در اين راه قدم بگذاريد و جلو برويد…
  شما در پايين جاده در سمت راست درختان بلندي را ميبينيد ، در اين ميان درخشندگي سيبهاي قرمز توجه شما را جلب ميكند، از ميان سيبهاي بيشمار سيبي قرمز را انتخاب كنيد. سيب را در دست داريد و جريان رنگ قرمز را در خود احساس ميكنيد . اين سيب قرمز اولين چاكراي شما را ( چاكراي ريشه ) شارژ ميسازد .ميتوانيد سيب قرمز را بخوريد
  به راه رفتن ادامه دهيد، در حالي كه آگاهي كامل بر قدم زدن داريد . شما تا نزديكي گلهاي نارنجي زيبايي كه همه يك اندازه و يك شكلند پيش ميرويد. دسته گلي را از اين گلهاي نارنجي انتخاب كنيد و جريان ملايم رنگ نارنجي را در خود حس كنيد . رنگ گلهاي نارنجي دومين چاكراي شما را ( چاكراي خاجي ) شارژ ميسازد. شما ميتوانيد اين دسته گل نارنجي زيبا را براي خودتان داشته باشيد .
  جلوتر برويد تا به كنار پرندههاي زرد خوش رنگ، خوش آواز و زيبا برسيد. دست خود را آرام روي بالهاي يك پرنده بكشيد و به آوازش گوش دهيد . جريان رنگ زرد پرنده را كاملاً در خود احساس كنيد. چاكراي سوم شما ( شبكهي خورشيدي ) بوسيلهي رنگ زرد پرهاي زيباي پرنده شارژ ميشود. شما سبك پريدن پرنده زرد را مشاهده ميكنيد تا پرنده محو شود. و هميشه شيريني آواز پرندهاي زرد را به خاطر خواهيد داشت.
  به آرامي به سمت راست برويد. چمن زار سرسبز و وسيعي را در مقابل خود ببينيد و روي فرش سبزي از علفها بنشينيد . دست خود را در علفهاي سبز فرو ببريد و آنرا لمس كنيد و اين جريان رنگ سبز را احساس كنيد. اين رنگ سبز علفها چاكراي چهارم شما را ( چاكراي قلب ) شارژ ميكند. شما ميتوانيد از تازگي علفها لذت ببريد .
  كمي جلوتر در نزديكي شما صداي آبشاري به گوش ميرسد، به راه خود ادامه دهيد تا آبشار را مشاهده كنيد و از پايين آمدن قطرات آب شاداب شويد. در درياچهي پايين آبشار، رنگ آبي آب را ببينيد. دستهاي خود را به آرامي در سردي و خنكاي آبي آب فرو ببريد و جريان اين رنگ آبي را با تمام وجود حس كنيد. اين رنگ آبي آب پنجمين چاكراي شما را ( چاكراي گلو ) شارژ ميسازد. مقداري از اين آب بنوشيد و لذت ببريد .
  به راه خود ادامه دهيد و حركت و جنبش پروانهاي نيلي رنگ را ببينيد . با انگشت آنرا لمس كنيد . از نوسان و جريان اين رنگ نيلي آگاه باشيد و آنرا حس كنيد. پروانه نيلي رنگ كه روي انگشتان شما نشسته چاكراي ششم شما را ( چشم سوم ) شارژ ميسازد. بعد پريدن آرام و محو شدن پروانه را مي بينيد .
  به آخر راه كه رسيديد درهي عميقي پوشيده با گلهاي بنفشه را مشاهده ميكنيد . دستهاي از گلها را انتخاب كنيد . جريان رنگ بنفش گلهاي بنفشه را حس كنيد و اجازه دهيد تا چاكراي هفتم شما را ( چاكراي تاج ) شارژ سازد.
  به آرامي به عقب برگرديد و رقص رنگين كماني را در پهنهي آسمان مشاهده كنيد. شما نيز داراي يك رنگين كمان هستيد، كه در روشنايي، خوشي، خنده و آشتي با عشق آنرا در هالهي خود داريد. جريان تمامي رنگهاي رنگين كمان را ( بنفش، نيلي، آبي، سبز، زرد، نارنجي و قرمز ) در خود احساس كنيد و سرشار از اين رنگها باشيد.
  در پايان اين سفر رويايي ، رنگين كمان كمرنگ و كمرنگتر ميشود، برگرديد و پشت در بايستيد، در را بازكنيد و به داخل قدم بگذاريد. حال داخل اتاق هستيد، چشمان خود را باز كنيد.
  هر زمان كه شما بخواهيد و اراده كنيد ميتوانيد اين سفر را به ياد بياوريد و تكرار كنيد.

 2. #2
  کاربرسایت ARVAH آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۳-۰۳
  نوشته ها
  1,607
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 4 پست

  پاسخ : توضیحی در باره چاکرا ها

  چاکرا در اصل به معنای چرخ ودایره و در زبان عرفان غرب به نام لطیفه یا طور نامیده میشود این نام با معنای سانسکریت آن یعنی (( حلقه ، گرداب )) به کار می رود .
  هرشخص مجموعه ای از چاکراها را درون خود دارد اما در ((یوگا و تانترا )) تنها چند چاکرا که ظرفیت آنها از ناویژه و ویژه پر است مشاهده و بیشتر بر روی آن متمرکز می شوند .چاکراها همچون مراکز فیزیکی ساختار روانی دارند و بنا بر اساس روایات و گفته ها هرگز در ستون فقرات واقع نشده بلکه در امتداد آن واقع شده اند .
  در اغلب کتب این مراکز رو به صورت مخزن نیرو معرفی کرده اند در صورتیکه هر چاکرا مثل یک منبع اصلی از جریانهای الکتریسیته که از مکانهای مختلف به وجود می آید پر می شود .
  این نیرو را نادیها به چاکراها انتقال می دهند، یعنی عکس العملهای درون ، خطوط سریع ارتباطی ، برنامه ریزی ذهن حرکت چاکراها در سطح بدن پرانیکی با نادیها ارتباط دارد >
  در بدن هر شخص شش چاکرا که با آگاهی عالی در سطح خاموش مغز در ارتباط است وجود دارد . طبق متون قدیمی( 88000 ) چاکرا در بدن وجود دارد ( 60 )چاکرا به صورت فرعی و( 7 ) چاکرای اصلی که تمامی چاکراهای بدن را کنترل و نظارت و رهبری میکنند در بدن انسان وجود دارد .
  هر چاکرا در حدود ((10 سانتی متر یا 4 اینچ ) از نقطه مرکزی خود درتمام جهات وسعت دارد .هر چاکرا امواج تمام رنگها را دارد اما بیشتر یک رنگ بخصوص در آنها ثابت است البته این رنگ وشفافیت به سلامت فرد از نظر روحی ، روانی ،ذهنی بستگی و متفاوت خواهد بود .
  ارتباط چاکراها توسط کانال سوشومنا که از تبادل وهماهنگی آیدا وپنگالا بوجود می آید مرتبط می باشد .


  اولین چاکرا(( مولادهارا در تصوف اسلامی قالبیه ))
  یا به نامهای ( ریشه ، پایه ) طبق نظریه تکاملی در حیوانات آخرین و در انسان اولین است و سر آغاز تکامل روحی و اولین نقطه مافوق آگاهی حیوانی و انسان بودن از آن منشاء می گیرد ، و به نسبت تصفیه شدن با تنویر فکر و سیر تکاملی زن ومرد و کنترل اعمال تناسلی در مردان و پیوند و ارتباط می یابند .
  این چاکرا دارای(( چهار پره)) و اندامهای وابسته به آن ( تمام قسمتهای سخت بدن ، استخوانها، دندانها، ناخنها، روده بزرگ ، غده پروستارت، خون وساختمان سلولها ) غدد وابسته : ( غدد فوق کلیوی )که آدرنالین و نورآدرنالین ترشح می کنند که بر تنظیم گردش خون اثر دارد و همین طور درجه حرارت بدن .
  ساختار و عملکرد چاکرای اول : ( عنصر خاک ) چون مار را به دنیای فیزیکی وصل می کند و انرژی کیهانی را به سطح مادی و بدن فیزیکی می فرستد .کسانی که چاکرای اول را درک کرده اند حیات بر روی زمنی را کاملا قبول دارند .
  این چاکرا به امور دنیایی اختصاص دارد و رنگ آن (قرمز )که رنگ فعالیت و انرژی است.
  داشتن روحیه و انرژی و نشاط وشاد بودن ، تلاش در به دست آوردن امنیت مادی ، حفظ تنازع بقا ، رابطه جنسی ؛بچه دار شدن و تامین انرژ تمام چاکراها به عهده این چاکرا می باشد .
  اگر انرژی چاکرا هماهنگ نباشد فرد نمیتواند مسائل احساسی و هیجانی مثل غذا ، الکل ، سکس ، به خواستهای دیگران اهمیت ندادن ، پرخاشگری ، تصمیم گیری عجولانه بدون هدف ، وابستگی به هر چیزی و...... کنترل داشته باشد .
  کم کاری این چاکرا همچنین دارای نشانه های ( از نطر فیزیکی بنیه ضعیف ، از نظر احساسی کم تحمل ، اکثرا در حالت تردید و دودلی ، احساس عدم کفایت ذهنی میباشد .
  دومین چاکرا (( سواد هستانا در تصوف اسلامی نفسیه ))
  این چاکرا در نقطه پایانی ستون فقرات قرار گرفته و باشبکه اعصای خاصی اتصال دارد و ناآگاهی را در انسان کنترل می کند و به نامهای (( خاجی یا مرکز پیوند)) این چاکرا، دارای (( شش پره )) و اندامهای وابسته به آن لگن خاصره ، اندام جنسی ، کلیه ها، مثانه ، تمام مایعات بدن ( خون ، لنف ، ترشخات معده ، اسپرم ) و
  عدد وابسته ، گونادها (کار گونادها خصوصیات جنسی زن ومرد و تنظیم کننده دوره پریود خانمها است ) ، تخمدان ها ، پروستارت ، بیضه ها ، میباشد .
  ((ساختار وعملکرد چاکرای دوم ))
  مرکز احساسات نخستین تصفیه نشده ، انرژی جنسی، خلاقیت است به عنصر(( آب ))نسبت داده شده زیرا آب باعث بارور شدن و حیات دوباره است .
  حوزه نفوذ آن در اندامهای تولید مثل و روابط اجتماعی تحت تاثیر و عملکرد چاکرای دوم ( خصوصا جنس مخالف ) است .
  ((وقتی عملکرد چاکرا هماهنگ است ))
  در ارتباط با دیگران باز رفتار میکنید مخصوصا جنس مخالف رفتار طبیعی با احساسات واقعی ، اعمال خلاق برای خود و نیز دیگران که باعث ایجاد انگیزه می شوید.
  (( وقتی چاکرا نا هماهنگ باشد ))
  درسن بلوغ بوجود میآید ، بیدار شدن نیروهای جنسی و بی ثبات بودن آن ، کمبود محبت و نوازش که از نظر ریشه یابی به دوران کودکی ربط دارد و معمولا به نفی یا سرکوب امیال جنسی و در نتیجه باعث رشد نامناسب شده و خودرا به شکل ، خیالپردازی ، سرکوبی یا طغیان انرژی عوارض خود را نشان می دهد مثل احساس وابستگی که در عمل اعتیاد به مواد محدر را نشان میدهد .
  ((چاکرای سوم مانی پورا در تصوف اسلامی قلبیه ))
  دقیقا مقابل ناف در امتداد ستون فقرات واقع شده با شبکه خورشیدی ( سولار پلکسوس ) پیونر دارد و سیستم گوارشی را کنترل و منظم میکند .
  این چاکرا به نامهای شبکه خورشیدی ،طحال ، کبد،معده، یا مرکز ناف استفاده میشود .(( ده پره )) دارد و اندام وابسته آن قسمت تحتانی پشت ، شکم ، دستگاه گوارش ، معده ، کبد، طحال ، کیسه صفرا ، دستگاه خودکار ( غیرارادی) غدد وابسته : کبد: هضم غذا هورمون انسولین ترشح میکند که در تنظیم قند خون و همچنین در سوخت وساز کربوهیدراتها موثر است .
  ساختار و عملکرد : ((عنصر آتش )) نشانگر خورشید ماست ، مرکز قدرت ، در این مرکز انرژی خورشیدی را که پرورش دهنده بدن اتری است جذب میکنیم .در چاکرای سوم وارد حوزه ارتباط با دیگران در دنیای مادی میشویم .این همان بخش از بدن ماست که انرژی احساسات از آن ساطع میشود . ارتباط ما با دیگران ، دوست داشتنها ، نفرتها و توانایی داشتن ارتباط طولانی با دیگران نمایانگر بنیاد خصوصیات فردی انسانهاست ، هویت اجتماعی خودرا پیدا میکنیم و در جستجوی اثبات آن هستیم .
  مهمترین وظیفه چاکرای سوم تطهیر و پاکسازی امیال و آرزوها چاکراهای پائین تر است ، چاکرای سوم ارتباط مستقیم با بدن اختری ما دارد که به عنوان مرکز آرزوها ، امیال و حتی تناسخهای گذشته ، از راه شبکه خورشیدی مستقیما امواج دیگران را دریافت و طبق آن واکنش و اگر با امواج منفی مواجه شویم باانقباض ناگهانی چاکرای سوم مواجه میشویم .
  عملکرد هماهنگ : احساس آرامش ، باور کردن کامل خود و به احساسات دیگران احترام گذاشتن ، تحقق پیدا کردن خواسته ها به دلیل ارتباط با انرژی نور ، زیرا خودبخود این انرژیها را درتمام چیزها حس میکنیم .
  عملکرد ناهماهنگ : اعمال قدرت و همه چیز را طبق خواسته های خود خواستن ، ناآرام و ناراضی بودن ، و درک نکردن ارزشهای خود .
  کم کاری : مایوس و ناامید بودن ، همیشه سدی را جلو خود دیدن ، تردید ، عصبی ، تمام اعمال بی نظم و بی برنامه خواهد بود .
  ((چاکرای چهارم آناهاتا در تصوف اسلامی سریه یا سر، راز ))
  دوازده پره ، ((عنصر هوا )) به نام(( قلب ))، با سیستم اعصاب خودکار پیوند دارد و ظیفه آن کنترل قلب، ریه ، دیافراگم ، و سایر ارگانهای این ناحیه است .
  اندام وابسته : قلب ، بالای پشت ، قفسه سینه وصدری ، پائین ترین قسمت ریه ، خون و دستگاه گردش خون و پوست .
  غدد وابسته : تیموس ، تنظیم کننده رشد و کنترل سیستم لنفاوی و محرک اسمنی بدن .
  (( ساختار و عملکرد چاکرای چهارم ))
  مرکز کل چاکراها زیرا سه چاکرای پائین مراکز فیزیکی و احساسی است وسه چاکراهای بالاتر مراکز ذهنی و ..............
  چارای چهارم به حس لامسه وابسته و نشان انعطاف پذیری قلب ، قدرت برقراری ارتباط و تمایل به تحت تاثیر قرار گرفتن و ارتباط با همه چیز است ، در این چاکرا تصاویر صداها و کلمات تبدیل به احساسات میشوند > هدف باید رسیدن به وحدت کامل از راه عشق است .
  عملکرد هماهنگ : احساسی عاری از آزار درونی ، تضاد ، تردید و عدم اطمینان است،دارای اطمینان ،شادی ، و حس همدردی و میل به کمک کردن به دیگران عملکرد ناهماهنگ : دائما در خدمت دیگران ، بدون پی بردن به سر چشمه عشق ، سپر دفاعی ایجاد کردن .
  (( بسته بودن چاکرای چهارم یا کم کاری آن )) وابسته شدن ، اگر احساس طرد شدگی دست بدهد عمیقا آزرده ، افسرده و در خود فرو رفتن ، سردی ، بی تفاوتی و حتی سنگدلی.
  (( چاکرای پنجم ویشودهی درتصوف اسلامی لطیفه روحیه ))
  (( شانزده پره )) با نامهای گردن ، گلو ، یا مرکز ارتباط نیز نامیده میشود .(( عنصر اتر)) و اتر نیز وسیله صداست ،محل آن در پشت گردن مقابل حفره زیر گلو واقع شده وبا مهره های گردن و غدد تیروئید پیوند دارد و ارگانهای این ناحیه را کنترل میکند .
  اندام وابسته : گردن ،گلو ،آرواره ، گوشها، صدا ، نای ، لوله های برنشیت ، لب بالائی
  ریه ها ، مری وبازوها میباشد.متابولیسم(( ید)) را کنترل کلسیم خون وبافتها را متعادل میکند .
  (( ساختاروعملکرد چاکرای پنجم )) این چاکرا مرکز ظرفیت بیان و ارتباط و الهام انسان
  است .محتوای تمام چاکراها را بیرون میدهد مثل خندیدن ، گریه کردن ،احساسات عاشقانه وشادی ، دلواپسیها ، پرخاشگریها ، آرزوها وتصمیمات.
  عملکرد هماهنگ :بیان کردن احساسات و افکار بدون ترس ، صداقت درونی نسبت به خود گفتار خلاق وپرشور ، صدای خوش آهنگ و پرطنین ، با نظر دیگران تحت تائیر قرار نمیگیرد یا فریب نمیخورد ، در عوض استقلال ، آزادی وعدم وابستگی و همچنین استقلال شخصیت را حفظ میکند و میتواند نقاط ضعف خود را بشناسد .
  عملکرد ناهماهنگ : مانع ارتباط بین ذهن و بدن به دو صورت یا در ابراز احساسات دچار مشکل و برخورد غیر منطقی و افکار و احساسات را رد کرده آنها را به حق نمیدانند .در صورتی آن را تائید میکنند که از فی ل ت ر قضاوت آنها عبور کرده باشد ،از قضاوت دیگران و تنهائی ترسیدن ، کلام خشن و بی ادبانه ، سرد وجدی و یا ممکنه با لکنت حرف بزنند.، خجالتی ،ساکت و درون گرا ، احساس عدم اطمینان .
  (( چاکرای ششم آجنا یا چشم سوم درتصوف اسلامی لطیفه خفیه )) (( دو پره )) به رنگ سیاه وسفید )) به خاطر ارتباطش با غده هیپوفیز مهم تلقی شده ، این چاکرا درفعال شدن سیستم بدن و فعالیت سکس نقش زیادی دارد .
  این چاکرا به نامهای چشم خرد ، چشم درون ، چشم بصیرت و چاکرای فرمان نیز نامیده میشود .
  اندام وابسته :صورت ،چشمها، گوشها ، بینی ، سینوسها ، مخچه ، دستگاه اعصاب مرکزی .
  غده وابسته : هیپوفیز ، هورمونهای این غده عملکرد بقیه غدد را کنترل میکند، ((وازوپرسین ))، هورمون ضد ادرار هیپوفیز
  این چاکرا جایگاه نیروی ذهنی متعادل ، روشنفکرانه جهت قوه تشخیص ، حافظه و اراده ما تحت نظر این چاکرا است ، در بعد معنوی درک آگاهانه هستی ، و در بعد فیزیکی مهمترین مرکز فرمان برای دستگاه مرکزی عصبی.
  در چاکرای ششم به روندی از تجلی وصل میشویم تمام دانش آشکری که هم اکنون در خلقت وجود دارد عینا در هستی وطلق وجود دارد مثل یک دانه .

  فیزیک کوانتوم به این خوزه تحت عنوان (( خوزه یکسان شده )) یا (( نقطه پائین ترین فعالیت ماده )) اشاره میکند، مرحله خلقت زمانی شروع شد که هستی درون خود آرمید و از وجود خود آگاه شد ، اولین ارتباط بین علت و معلول اتفاق افتاد بدین ترتیب دوگانگی پدید آمد، (( هستی )) در بی شکلی خودش اولین نمونه امواج را متجلی ساخت .
  عملکرد هماهنگ : چشم سوم ،جایگاه نیل به آگاهی است ایناست که میتوانیم ماده را آشکار و آن را به غیر ماده تبدیل کنیم و قادر هستیم واقعیات تازه ای را در بعد فیزیکی خلق کنیم .میتوانیم به تمام سطوح خلقت ماوراء قیزیکی دست یابیم مثل درک شهودی ، روشن بینی ، احساسات و حس شنوائی بسیار حساس ، آنچه که قبلا گنگ بوده به وضوح درک میشود .درک دنیاهای بیشمار بین خقت سطوح مادی و (( هستی )) متعال وجود دارد که فرمهای مختلفی از حیات در آن سکنی دارد.
  عملکرد ناهماهنگ : با فشار روی خوزه عقل دچار تکبر روشن فکرانه خود میشود و بینش معنوی را به عنوان یک پدیده غیر علمی و غیر واقعی زد میکند و با قدرت ذهن سعی دارد روی دیگران تاثیر بگذارد ،زندگی تحت نفوذ امیال مادی ، نیازهای فیزیکی ، احساسات ابراز نشده ، اندیشه ها و بخثهای معنوی به نظر او خسته کننده و در شرایط دشوار کنترل خود را از دست میدهد ، احتمال ضعیف شده بینائی ، افکار آشفته و پریشان و تصمیمات بر اساس احساسات سرکوب شده گرفته میشود .
  (( هفتمین چاکرا ساهاسرا )) یه نامهای (( تاج ، قله ، لوتوس1000 پره )) نامگذاری شده .
  اندام وابسته : (( مخ ))
  غدد وابسته : غده صنوبری (( اپی فیز )) این غده احتمالا بر روی تمام ارگانهای بدن تائیر دارد نتیجه اختلال این غده بلوغ زودرس جنسی است .
  ساختار و عملکرد چاکرای تاج ، جایگاه بالاترین تکامل انسانی است معمولا با پرنده ای در حال پرواز نشان داده شده آنچه را که درک کرده ایم بعد ها ازراه شهود به نقطه فهم (( خرذ )) تبدیل میشود ، وقتی این چاکرا باز باشد دیگر از جذب انرژی کیهانی باز میماند و شروع به ساطع کردن انرژی میکند .ملاج کودکان در سن 9 تا 24 ماهگی باز و طفل در آگاهی وحدت کامل به سر میبرد .در این چاکرا گره ای وجود ندارد فقط دامنه باز یا بسته بودن آن فرق میکند.

  منبع :[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. تاكيد وزير ارتباطات بر استفاده حداكثري از توان اپراتور سوم
  توسط HRG در انجمن خدمات و سرويسهاي مخابراتي
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۰۵ شهریور ۸۹, ۱۶:۱۷
 2. فهمیدی یا دوباره توضیح بدم!!!
  توسط HRG در انجمن گالری عکس
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۷ بهمن ۸۸, ۲۰:۴۰
 3. بهمنی : نرخ تورم نقطه ای به 15 درصد رسید/ نرخ تورم یکساله 23
  توسط hamid192 در انجمن اخبار ويژه انتخابات ايران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۱۸ خرداد ۸۸, ۱۷:۵۹
 4. کشف کفن عیسی مسیح و نگهداری از آن در تورین!!!((کفن تورین))
  توسط PARI در انجمن بایگانی اخبار فرهنگی اجتماعی
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۸ آبان ۸۷, ۱۹:۲۰
 5. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: شنبه ۲۱ اردیبهشت ۸۷, ۰۰:۳۷

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •