براي ديدن هاله مي توانيد ماده ”دسي يامين“ و الكل را در استوانه شيشه اي صاف و روشني بريزيد (اين ماده چشم را نسبت به اشعه ماوراء بنفش حساس مي كنند) و در جايي كه هوا ساكن باشد و باد نوزد از پشت آن به يكي از اعضاي بدن خود مثل دستها نگاه كنيد.(البته اين عضو نبايد پوششي داشته باشد)

*** که در اين حالت مي توان امواجي كه از اين عضو خارج مي شود را دید ***