دامنههاي خطرناك دنياي اينترنتاينترنت، مملو از سايتهايي است كه در كمين كاربران نشستهاند. سايتهايي كه پس از ورود كاربران به آنها، به طور نامحسوس، رايانه كاربر را آلوده كرده و از اطلاعات او سوء استفاده ميكنند. شركت مكافي، يكي از بزرگترين شركتهاي امنيتي در شبكه اينترنت، هفته گذشته نتايج بررسيهاي خود در مورد تهديدات سايتها و دامنههاي اينترنتي براي كاربران را اعلام كرد كه در اين گزارش، نكات قابل توجهي مشاهده ميشود.
اين تحقيقات نشان ميدهد كه درصد بالايي از اين سايتهاي فريبكار، از كشورهاي شرق آسيا كنترل ميشوند و منبع اصلي آنها در كشورهايي چون هونگ هونگ ، چين و فيليپين قرار دارد. در فهرست دامنههاي ثبت شده در فهرست وبسايتهاي تهديد آميز اين شركت، دامنههاي .hk ، .cn و .ph بيشتر از سايرين به چشم ميخورد.

شركت مكافي از مدتها پيش، تخقيقات خود را پيرامون سايتهاي مشكوك اينترنتي آغاز كرده است. اين شركت به طور غير محسوس، ورود و خروج اطلاعات از نزديك به 9 ميليون و 900 هزار وب سايت اينترنتي را در 265 دامنه اينترنت معتبر كنترل كرده است كه در اين بين خطر انتشار نرمافزارها و برنامههاي آلوده در نزديك به 2 هزار وب سايت و در 74 دامنه به اثبات رسيده است. مكافي در اين بررسي، هم دامنههاي عمومي نظير .com و .net و هم دامنههاي ملي كه به كشورهاي مختلف مربوط ميشود را كنترل كرده است.

در اين تحقيقات، همانطور كه از قبل هم پيشبيني ميشد، باز هم شرق آسيا به عنوان مكان اجتماع كاربران خرابكار اينترنت در دنيا معرفي ميشود. نتايج بررسيهاي مكافي نشان ميدهد كه نزديك به 2.19 درصد از سايتهاي اينترنتي در كشور هونگ هونگ كه با دامنه.hk فعاليت ميكنند، كاربران اينترنتي را با برنامههاي ويروسي و تروجان تهديد ميكنند. اين درصد در سايتهاي چيني با دامنه .cn به 11 درصد و در سايتهاي فيليپيني با دامنه .ph به 7/7 درصد رسيده است. نكته قابل توجه رشد چشمگير اين سايتها در كشور فيليپين است. به طوريكه تعداد اين سايتها در دامنه اين كشور، نزديك به 270 درصد نسبت به سال 2007 رشد داشته است.

از بين دامنههاي عمومي نيز دامنه .info بهعنوان خطرناكترين دامنه معرفي شده است كه بيش از 73/11 درصد از سايتهاي تحت اين دامنه، آلوده به برنامههاي تخريبي هستند. پس از اين دامنه، دامنه.com با 26/5درصد، رتبه بعدي دامنههاي خطرناك شبكه اينترنت را در اختيار دارد. البته بايد توجه داشت كه تعداد سايتهاي اينترنتي كه در قالب دامنههاي عمومي ارائه ميشوند. به مراتب بيشتر از دامنههاي ملي است.

در بين دامنههاي عمومي، دامنه .gov كه بيشتر به سايتهاي دولتي در هر كشور مربوط ميشود، با 05/. درصد ، امنترين و كمخطرترين دامنه عمومي در شبكه اينترنت به شمار ميرود.

شركت مكافي با توجه به بررسيهاي خود، به كاربران اينترنتي هشدار داده است كه در بازديد از وبسايتهاي تحت پنج دامنه .info ، .ro (دامنه وبسايتهاي كشور روماني)، دامنه .ws ،z .bi و .cn هوشيار بوده و همواره از ابزارهاي امنيتي مناسب و بهروز شده استفاده كنند.