افزايش صد درصدي استفاده آنلاين از روزنامهها در سال گذشته


استفاده آنلاين از روزنامهها در سال گذشته ميلادي 20 درصد و طي سه سال گذشته صد در صد افزايش يافته است.
به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش سال 2008 گرايشهاي رسانه ديجيتالي جهان، انجمن جهاني روزنامهها (WAN) كه توسط 71 شركت تحقيقاتي جمعآوري شده و 232 كشور را تحت پوشش قرار داده، شمار وبسايتهاي روزنامه در جهان 77/13 درصد افزايش يافته و مجموع آنها به 4500 سايت رسيده است.
بر اساس اين آمار، 52 درصد از خوانندگاني كه وبسايت روزنامهها را مشاهده كردهاند به همان ميزان براي خواندن روزنامهها زمان صرف كردهاند و 35 درصد نيز اظهار كردهاند زماني كه صرف مطالعه روزنامههاي آنلاين يا مكتوب ميكنند افزايش يافته است.

بر اساس اين گزارش، آمار منتشر شده براي تيراژ روزنامههاي چاپي در سطح جهاني نيز تصوير مثبت يكساني را نشان ميدهد به طوريكه 000/235/573 روزنامه پولي و رايگان هر روز توزيع ميشوند و 75/1 ميليارد نفر در روز يك نسخه چاپي ميخوانند.

تيراژ روزنامههاي مكتوب در چين، هند و آمريكاي لاتين نيز رشد كرده است؛ رئيس انجمن جهاني روزنامهها با ارائه اين آمار آنها را حقايقي بدون احساس يا تحليل خواند.

_________________