تلويزيون، مهمترين منبع دريافت خبر جوانان
براساس يافتههاي يك مطالعه جديد بر روي عادات رسانهاي افراد جوان، با وجود ظهور اينترنت، تلويزيون همچنان مهمترين منبع كسب اخبار و اطلاعات براي جوانان است.
به گزارش ايسنا، بر اساس نتايج بررسي انجام گرفته از 3500 جوان بين 15 تا 29 سال در كشورهاي آمريكا، هلند و فنلاند، افراد جوان اخبار و اطلاعات خود را از منابع مختلفي دريافت ميكنند اما تلويزيون همچنان ابزار منتخبشان است.
اين مطالعه كه به سفارش انجمن جهاني روزنامهها و همكاران آن در كشورهاي مذكور براي كمك به ناشران براي درك بهتر و برآورد نياز خوانندگان جوان صورت گرفته، نشان داد كه شركتهاي روزنامه در جايگاه خوبي براي جذب خوانندگان جوان قرار دارند در صورتي كه روزنامهها به وظايف خود عمل كنند.

همچنين بر اساس يافتههاي اين مطالعه، افراد جوان به اخبار علاقهمند بوده وبه ارزش مطلع بودن آگاهند، خوانندگان دايمي روزنامهها، مطلعتر بوده و بيشتر از غيرخوانندگان با اجتماع ارتباط دارند، والدين و معلمان موفقيت بيشتري در تحت تاثير قرار دادن جوانان براي تبديل شدن به خوانندگان روزنامه دارند.

ديگر نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه محتواي سرمقاله روزنامهها به طور كلي با علايق جوانان در ارتباط نيست و هنگامي كه در مورد جوانان است بيشتر منفي است، شبكههاي اجتماعي ميتوانند متحد و نه دشمن روزنامهها باشند و كاربران شبكه اجتماعي بيشتر حامي كل رسانهها هستند و نسبت به ديگران حمايت بيشتري از روزنامهها نشان ميدهند.