بهترين روش پاك كردن سنگ قرار دادن چند ساعتة آن در يك رودخانه است.
راه ديگر تميز كردن سنگ قرار دادن آن در آب به اضافة نمك دريا به مدت يك شب است. در اين صورت بايد كاملاً از نمك دريا پوشانده شود. توجه كنيد آن نمك ديگر قابل استفاده نيست.
در خاك قرار دادن سنگ هم آن را تميز مي كند بعد از آن سنگ را بايد به مدت چند ساعت در معرض انرژي خورشيد قرار دهيد