خنك كردن به روش جديد


دانشمندان روش ارسال جريانهاي بسيار كوچك آب از طريق لولههايي به نازكي پهناي موي سر انسان به لايههاي تراشههاي سه بعدي به منظور خنك كردن و رفع داغي آنها را نشان دادند.
به گفته محققان در شركت آي بي ام، شبكهاي از لولههاي ريز حاوي آب ميتوانند براي خنك كردن نسل بعد تراشههاي رايانه مورد استفاده قرار بگيرند.
به اعتقاد پژوهشگران، اين فن آوري ميتواند راهكاري در برابر افزايش داغي ايجاد شده در تراشهها به علت كوچكتر شدن و فشرده شدن اجزاي آنها باشد. اين فنآوري در تراشههاي سه بعدي آي بي ام نشان داده شده كه در آن مدارهاي مجتمع يكي بر روي ديگري سوار شدهاند.

قرار دادن تراشهها به صورت عمودي به جاي پهلو به پهلو، فاصلهاي را كه دادهها بايد طي كنند كاهش داده، كارايي را افزايش ميدهد و در فضاي حياتي صرفهجويي ميكند. داغي به عنوان يكي از موانع بزرگ توليد تراشههاي كوچكتر و سريعتر دانسته شده و در نتيجه محققان سراسر دنيا را به جستوجوي روشهاي موثر براي مقابله با مشكل داغي در صنعت تراشه واداشته است.

به عنوان مثال محققان در سال 2007 موتورهاي بادي ريزي ساختند كه باد ملايم ايجادشده از اجزاي باردار يا يون را براي خنك كردن تراشههاي رايانه به وجود ميآوردند اما آب براي جذب داغي بسيار موثرتر از هوا است و حتي با حجم اندكي از مايع جريان يافته در سيستم محققان شاهد تاثير قابل توجهي بودهاند. البته ايده تلمبه كردن مايعات در تراشههاي رايانه اي كاملا جديد نبوده و براي خنك كردن رايانههاي مين فريم اوليه به كار مي رفت. بر اساس اعلام آي بي ام، فناوري خنك كننده آبي ممكن است در عرض 5سال به توليد برسد.