بر اساس تحقیقاتی که اخیراً صورت گرفت باوجود اینکه کره جنوبی صاحب سریعترین اتصالات اینترنتی جهان میباشد اما بسیاری از مردم این کشور سرویسهای باندپهن خود را با عنوان «عادی» ردهبندی مینمایند.
فراهمکنندگان سرویسهای broadband در کره جنوبی معمولاً سرویسهایی با سرعت 100Mbps ارائه میکنند اما کمیسیون دولتی ارتباطات کره (KCC) عقیده دارد هیچیک از این فراهمکنندگان بطور مستمر در چنین سرعتی سرویسهای خود را ارائه نمیدهند.

بنا بر بررسیهای انجام شده از سوی KCC بیشترین سرعت اینترنت 91Mbps و متعلق به شرکت LG Powercomm میباشد.

این کمیته همچنین اعلام نمود که سرعت متوسط تمام سرویسدهندگان 100Mbps در کره جنوبی تنها 46Mbps بوده که البته در مقایسه با متوسط سرعت 10Mbps سرویسهای باندپهن در دیگر کشورها کماکان حرف اول را میزند.

در کره جنوبی هفت شرکت فراهمآورنده سرویسهای باندپهن وجود دارند که به بیش از پانزده میلیون مشترک این کشور سرویس میدهند.

Korea Telecom کنترل 44.2 درصد از بازار را برعهده دارد و پس از آن Hanarotelecom با 24 درصد و LG Powercomm با 12.2 درصد مقامهای دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند.

Lee Eun-hee سخنگوی KCC در مصاحبه با Joongang Daily در این باره میگوید: «با دادن اطلاعات مناسب به کاربران اینترنت توقع میرود مشتریان در هنگام درخواست سرویسهای مورد نیاز خود، از آگاهی لازم برخوردار باشند.»
«ادامه این روند موجب خواهد شد تا فراهمآورندگان سرویس در رقابت با یکدیگر به ارائه سرویسهای باکیفیتتر ترغیب شده و از این طریق به افزایش کیفیت محصولات اینچنینی کمک شود.»

Kim Young-wan از Korea Telecom میافزاید: «نرخ افزایش تعداد کاربران اینترنت پرسرعت درحال کاهش بوده و به این دلیل شرکتهای تأمینکننده خدمات در جستوجوی منابع درآمدی جدیدتر مانند تلفن اینترنتی و سرویسهای IPTV هستند.»