محققان دانشگاهMIT موفق به ساخت نرمافزار جديدي شدهاند كه ميتواند با چند پيكسل نشان دهد كه موضوع اصلي عكس چه بوده است. اين نرمافزار جديد كه با هدف كمك به ماموران پليس ساخته شده است، قادر است با حداقل اطلاعات داده شده و به كمك چند پيكسل، كل تصوير را بازسازي كند و كليه جزئيات عكس را براي كاربر نمايان سازد.
به كمك اين نرمافزار ميتوان از ميلياردها تصويري كه روي اينترنت وجود دارد، عكسهاي مناسب را براي مراكز پليس و تجسس شناسايي كرد و آنها را مورد استفاده قرار داد. اين نرمافزار قادر است به جستوجوهاي اينترنتي براي تصويرهاي مورد نظر كمك كند و به عنوان ابزاري كارآمد در جستوجوگرها مورد استفاده قرار گيرد. تنها راهي كه هماكنون براي جستوجوي تصاوير در اينترنت مورد استفاده قرار ميگيرد، استفاده از كليدواژههايي است كه كاربران براي هر يك از تصاوير انتخاب ميكنند.