شركت Asustek ، يكي از شركتهاي بزرگ سختافزاري جهان، هفته گذشته به طور رسمي نرمافزار جديد به نام Express Gate Linux را ارائه كرد كه بر روي رايانههاي لپتاپ توليدي اين شركت نصب ميشود و خدمات اينترنتي ويژهاي به كاربران ارائه ميدهد.
به كمك اين نرمافزار كاربران ميتوانند در سريعترين زمان ممكن به شبكه اينترنت دسترسي داشته باشند. به اين ترتيب كه اين نرمافزار ميتوان مسيري را ايجاد كنند كه كاربران اين رايانهها، پس از روشنشدن رايانه و بدون آنكه نياز به بالا آمدن سيستم عامل ويندوز باشد، وارد محيط Express Gate شده و مستقيم به اينترنت متصل شوند.

اين فرآيند چيزي در حدود 5 ثانيه به طول ميانجامد كه با زمانيكه براي اجراي سيستم عامل ويندوز و اتصال به اينترنت در محيط آن نياز است، قابل مقايسه نيست. البته شركت ايسوز از مدتها پيش طرح اجراي اين نرمافزار را در سر داشته است و حتي مادربرد رايانههاي لپتاپ اين شركت كه تاكنون توليد ميشده نيز قابليت نصب و اجراي اين نرمافزار را دارند.