رباتی که آدمها را میشناسد

دانشمندان رباتی ساختند که توانایی شناختن چهره ها و حرف زدن و گفتگو با انسان را دارد.
این روبات ریم-ب نام دارد و شبیهترین روبات به انسان در جهان محسوب میشود.

این روبات نمونهای از نسل آینده روباتها است که ۶۰ کیلوگرم وزن دارد و از امکاناتی برخوردار است که آن را به روبات آینده که میتواند به خود متکی باشد تبدیل میکند.

این روبات میتواند با انسان حرف بزند و شماری از کارهای منحصر به فرد و پیچیده را انجام دهد.

این روبات مجهز به لیزر مادون قرمز در پاهایش است و به آن امکان میدهد در مسیر درست پیش برود.

ریم-ب همچنین می تواند باری معادل ۲۵ درصد وزن خود را حمل کند و از این نظر یکی از قدرتمندترین روباتها در جهان محسوب میشود.

این روبات یک متر و ۴۷ سانتی متر طول دارد و انگشتانش را با کمک دوازده موتور حرکت میدهد.

گروهی از متخصصان ۴ سال وقت صرف کردند تا به این مرحله برسند.