نمونه اولیه روبات که میتواند بیهوشی عمومی ایجاد کند، در فرانسه تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه پروفسور مارک فیشلر، رئیس بخش بیهوشی در بیمارستان فوش شهر سورسنس که این سیستم را به همراه دو متخصص دیگر ایجاد کرده است، در این باره گفت: "این سیستم خودکار مقدماتی متخصص بیهوشی را از یکی از وظایفش آزاد میکند تا بتواند وقت خودش را صرف وظیفه بسیار مهم نظارت بر وضع بیمار کند"

این دستگاه فرانسوی بر روی 200 بیمار در 10 بیمارستان فرانسه و نیز در دو بیمارستان در بلژیک و آلمان آزمایش شده است.

این دستگاه شامل یک مونیتور دوطیفی است که میتواند عمق بیهوشی را بوسیله ثبت فعالیت مغز تجزیه و تحلیل کند. یک الکترود قرار گرفته در ابروی بیمار مونیتور را قادر میکند که عمق بیهوشی را بسته به این شاخص دوطیفی از صفر تا 100 درجهبندی کند.

"شاخص دوطیفی" یک وسیله نظارت بر فیزیولوژی عصبی است که به طور مداوم نوار مغزی را در حین بیهوشی عمومی تجزیه و تحلیل میکند تا سطح هوشیاری فرد را ارزیابی کند.