متخصصان روباتیک سوئیسی در کنفرانس روباتیک و اتوماسیون پاسادنا آمریکا میکرو ملخهای روباتیکی را ارائه کردند که می توانند در حدود 27 برابر اندازه خود بجهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس بینالمللی روباتیک و اتوماسیون از دوشنبه 30 ارديبهشت در پاسادنای کالیفرنیا آغاز به کار کرد و تا امروز 3 خرداد به کار خود ادامه میدهد.

در این کنفرانس، متخصصان روباتیک لابراتوارهای سیستمهای هوشمند پلیتکنیک فدرال اکوله لوزان سوئیس نوعی میکروروبات جدید را معرفی کردند که میتواند همانند یک ملخ واقعی بجهد.

این ملخ روباتیک تنها 7 گرم وزن دارد و میتواند در حدود 5/1 متر بجهد. این فاصله در حدود 27 برابر ابعاد این میکرو روبات است.

براساس گزارش روزنامه تلگراف، این میکرو ملخ روباتیک میتواند به حسگرهای کاوشگر حوادث زمینی غیرقایل دسترس مجهز شود و یا همانند یک امدادگر در عملیاتهای اورژانس مورد استفاده قرار گیرد.


در این خصوص این محققان توضیح دادند: این شکل جهش تقلید از طبیعت به میکرو روباتها امکان حرکت روی انواع مختلف زمین را میدهد. درحالی که روباتهایی که روی پا و یا چرخ حرکت میکنند نمیتوانند به این زمینها برسند.

این ملخ روباتیک به پیلهای خورشیدی مجهز است که میتوانند باتریها را شارژ کنند. این پیلهای خورشیدی برای کاوش در محیطهای بسیار دور زمین و یا حتی در سیارات دیگر بسیار مفید هستند.

حیوانات جهنده کوچک مثل ملخها و قورباغهها از مکانیزمهای ذخیره نیروی ارتجاعی برای جمعآوری آرام انرژی استفاده کرده و سپس این انرژی را در مدت جهش به سرعت آزاد میکنند.

به این ترتیب میتوانند با کمک این انرژی و ویژگی عضلانی که دارند در ارتفاع چندین برابر اندازههای خود بجهند.

این ملخهای روباتیک نیز دقیقا از این روش استفاده میکنند با این تفاوت که به یک موتور کوچک 6/0 گرمی و یک بادامک مجهز شده اند.

باتریهای این روباتها انرژی لازم برای 320 جهش را در مدت 3 ثانیه فراهم می کنند.