كميسيون اروپا يك ميليون پوند به دانشمندان انگليسي داده است تا آنها رباتي بسازند كه بتواند سوپ را به هم بزند.
، يكي از مسوولان آزمايشگاه رباتيك بريستول در اين باره اظهار كرد: به نظر ميرسد وقت آن رسيده كه رباتها بسياري از مشكلات انسانها را حل كنند.


دكتر كريس ملوهيش، مدير اين آزمايشگاه نيز خاطر نشان كرد: زماني كه با افراد ديگر تعامل پيدا ميكنيم، در واقع مجموعهاي از حالات صورتي، بدني، حركتي و لحن صدا را تفسير و تعبير ميكنيم. همچنين در اين تعاملات آدمها در فهم اهداف و ادراكات هم از مسايل شريك ميشوند.


او افزود: اجرايي شدن طرح ساخت چنين رباتي به وضع قواعدي منجر ميشود كه درك آنها مستلزم برقراري روابط پيچيده و تنگاتنگ با رباتها است.


پژوهشگران معتقدند اين طرح در صورت عملي شدن راهي به سوي ابداع رباتهاي متفكر باز ميكند.