دانشمندان امريكايي ميگويند يك سيستمي را ابداع كردند كه بر اساس الكترونها متصاعد شده از سر و صدا، اندازه دقيق درجه حرارت را اعلام ميكند.

اين كار به مدت هفت سال طول كشيد اما محققان موسسه استاندارد، تكنولوژي و موسسه ملي ميگويند، اين سيستم به قدر كافي دقيق هست تا به چند زيربناي اصلي علم كمك كند.

بنابر اين گزارش، اين سيستم در 5 حالت به كار ميرود، همچنين يك منبع بينظير ولتاژ است كه خطاهاي سيستماتيك كنوني را ندارد.

بر اساس این گزارش، محققان اعلام كردند، اين سيستم نسبت به سيستم هاي ديگر اندازهگيري درجه گرمايي بالا، سادهتر و كوچكتر است و همانند دستگاه هايي است كه براي اندازه فشار و درجه بنزين استفاده ميشود.

یادآور می شود، اين سيستم همانند دستگاههاي اندازهگيري الكتريكي نيست كه به مقدار زيادي از ماده يا گاز نياز داشته باشد و نيز همانند دستگاه هاي مكانيكي هم نيست كه با تغيير شرايط محيطي تغيير كند.