دانشمندان ژاپنی میگویند با استفاده از تکنولوژی پیشرفته یک کاسه رشته فرنگی بسیار کوچک ساختهاند که تنها با میکروسکوپ میتوان آن را دید.
به گزارش آسوشیتدپرس ماسایئکی ناکائو استاد مهندسی مکانیک پنجشنبه 29 مه (9 خرداد) اعلام کرد او دانشجویانش در دانشگاه توکیو در طرحی به قصد توسعه تکنولوژی پردازش نانولولهها با استفاده از مواد بر پایه کربن یک کاسه رشته سبکژاپنی حاوی نانولولههای رشتهمانند درست کردهاند که قطری به اندازه یک بیست و پنج هزارم اینچ (یک دههزارم سانتیمتر) دارد.

ناکائو در این مورد گفت: "ما معتقدیم که کوچکترین کاسه رشته دنیا با کوچکترین رشتههای درون آن ساختهایم، البته این رشتهها را نمیشود خورد."


این پیاله میکروسکوپی برای اولین بار در دسامبر 2006 تولید شد، اما برای اولین بار پنجشنبه 29 مه (9 خرداد) پس از شرکت در یک مسابقه عکاسی میکروسکوپی (میکروگرافی) به نمایش عمومی درآمد.

نانولولهها قطعات لولهایشکل از جنس کربن هستند که یک دههزارم ضخامت موی انسان را دارند.

نانولولههای کربنی برای طیف گستردهای از کاربردها در الکترونیک و پزشکی مورد بررسی قرار دارند، زیرا ساختارشان به آنها خواص فیزیکی قدرتمندی میدهد به طوری که مثلا استحکامی بیشتر از فولاد دارند.