اعلام جداول خاموشي به صورت هفتگي
دنياي اقتصاد- بهگفته وزير نيرو، جداول خاموشي از اول تير ماه در تهران و شهرستانها اعلام ميشود كه اين جداول بر اساس دماي هوا و ميزان صرفهجويي متغير خواهد بود. فتاح افزود: تا زماني كه كمبود برق داشته باشيم، اين سهميهبندي اعمال خواهد شد و ما پيشبيني ميكنيم كه تا پايان شهريور كمبود برق وجود داشته باشد.


پيشبيني وزير نيرو
سهميهبندي برق تا پايان شهريور ادامه دارد
وزير نيرو در جمع خبرنگاران از اعلام جداول خاموشي از اول تير ماه، بحران در 90 سد كشور، احتمال سهميهبندي برق تا پايان شهريور، خريد برق از وزارت نفت و صنايع و واردات برق از سه كشور همسايه خبر داد.
به گزارش خبرگزاريها پرويز فتاح، وزير نيرو در نشست خبري روز گذشته ضمن تشريح دلايل قطعي و كمبود برق اظهار داشت: مصرف برق در پيك مصرف؛يعني مردادماه به 38000 مگاوات در كل كشور خواهد رسيد و اين در حالي است كه ميزان برق توليدي و برقابي 34500 مگاوات است.
وي افزود: در حال حاضر ميزان مصرف برق در كشور 33500 مگاوات است كه 28500 مگاوات آن از طريق نيروگاهها و 2200 مگاوات از طريق منابع برقابي است كه بيشترين ميزان استفاده از منابع برقابي در پيك مصرف يعني ساعت 22-20 است.
وي در خصوص واردات برق گفت: حدود 20روز است كه روزانه 500 مگاوات برق از كشورهاي ارمنستان، آذربايجان و تركمنستان وارد ميكنيم. فتاح با بيان اينكه ما هميشه وارد كننده برق بودهايم و در 15 سال گذشته تابستان هر سال برق وارد كردهايم، افزود: در سال 86 ما كمبود برق نداشتهايم؛ ولي در سال 85 روزانه 850 مگاوات برق وارد كردهايم و باتوجه به اقليم و شرايط جغرافيايي كشورمان معمولا تابستانها وارد كننده برق هستيم و زمستانها صادركننده آن.
وزير نيرو با بيان اينكه با استفاده از كاهش فركانس روزانه 400 مگاوات در مصرف برق صرفهجويي ميكنيم، گفت: با هماهنگي صنايع و تغيير شيفت شب برخي صنايع از ساعت 19 به ساعت 22 توانستهايم روزانه 500 مگاوات در مصرف برق صرفهجويي كنيم.
وي افزود: با هماهنگي با وزارت صنايع و وزارت نفت قرار بر اين شده است تا در ساعت پيك مصرف از اين وزارتخانهها برق خريداري كنيم.
فتاح در ادامه گفت: موافقت نامه سيكل تركيبي با وزارت نفت امضا شده است.
فتاح با اشاره به اينكه بايد صرفهجويي را از خودمان شروع كنيم،گفت: دولت مصوب كرده تا نرخ آب، برق و گاز دستگاههاي دولتي به صورت نرخ آزاد محاسبه شود و با ثابت نگه داشتن سقف هزينههاي جاري سعي شده است تا هيچ گونه شائبهاي در اين خصوص صورت نگيرد.
وي افزود: طبق آييننامه ستاد خشكسالي دولت به دستگاههاي دولتي ابلاغ شده تا با رعايت كردن، خاموش كردن و استفاده از لامپهاي كم مصرف در مصرف برق صرفهجويي كنند.
وزير نيرو ادامه داد: با ادارات پرمصرف سختگيرانه برخورد ميكنيم و در هفته جاري اولين اخطار را ابلاغ ميكنيم كه در صورت عدم صرفهجويي اخطار دوم با قطعي آب و برق همراه خواهد بود.
خاموشي برق اصناف يك پيشنهاد بود
پرويز فتاح در خصوصي خاموشي برق اصناف و تعطيلي آنها در ساعت 20:30 گفت: يكي از پيشنهادهاي ما براي صرفهجويي در برق به دولت و ستاد خشكسالي تغيير ساعت كار اصناف و تعطيلي آنها تا پيش از ساعت 20:30 بوده است؛ چرا كه برخي اصناف با استفاده از لامپهاي 800 وات و بعضا پرمصرف به تعداد زياد، بخش عمدهاي از سهم خانوار را استفاده ميكنند.
وي در ادامه افزود: كليه صنوف اتحاديه اروپا تا ساعت 19 تعطيل ميشوند و اين موضوع در كشورهاي توسعه يافته به يك فرهنگ تبديل شده است.
وزير نيرو در ادامه گفت: ميزان برق مصرفي توسط اصناف 4000 مگاوات در روز است؛ يعني به اندازه توليد 4 نيروگاه كه با مصرف درست ميتوان از اين ميزان برق به صورت بهينه استفاده كرد؛ چرا كه اگر اين مشكل حل شود، ديگر هيچ خاموشي در پيك مصرف نخواهيم داشت و تا حد زيادي مشكل حل خواهد شد. البته بايد توجه داشته باشيم كه در برنامه صرفهجويي اصناف متضرر نشوند.
وي در خصوص استفاده از كنتورهاي چند تعرفهاي براي اصناف گفت: تغيير كنتور 4ميليون مشترك تجاري و صنعتي در حال حاضر به لحاظ كمبود زمان مقدور نيست؛ ولي اين كار در حال اجراست و كنتور صنوفي كه به تازگي نصب ميشود ،كنتور تعرفهاي است.
جداول خاموشي از اول تيرماه اعلام ميشود
وزير نيرو در خصوص سهميهبندي برق براي صرفهجويي بهينه گفت: جداول خاموشي از اول تير ماه در تهران و شهرستانها اعلام ميشود كه اين جداول بر اساس دماي هوا و ميزان صرفهجويي متغير خواهد بود.
وي افزود: جداول مذكور بهصورت هفتگي تنظيم ميشوند و برنامه خاموشي شهرستانهاي مختلف متفاوت خواهد بود.
وي در پاسخ به سوالي در خصوص مدت زمان سهميهبندي گفت: تا زماني كه كمبود برق داشته باشيم، اين سهميهبندي اعمال خواهد شد و ما پيشبيني ميكنيم كه تا پايان شهريور كمبود برق وجود داشته باشد.
فتاح با اشاره به اينكه در معضلات كمبود برق و خاموشي مردم هيچ تقصيري ندارند، گفت: مردم ما هميشه در مصرف رعايت كردهاند و مردم تهران كه 20 تا 25درصد از برق كشور را مصرف ميكنند، امسال به طور قابل توجهي صرفهجويي كردهاند؛ به طوري كه ميزان مصرف فروردين ماه امسال نسبت به سال گذشته 8درصد رشد داشته كه با اعلام وزارت نيرو و صرفهجويي مردم اين ميزان در ارديبهشت ماه به 6درصد و در خردادماه به 4درصد رسيده است.
وزير نيرو بيشترين هدر رفت برق را در شبكه فوق توزيع اعلام كرد و گفت: براي امسال ما 2درصد كاهش مصرف در شبكه توزيع را هدفگذاري كردهايم.
وي در خصوص عدم قطع برق در تهران گفت: ما ميتوانيم به نحوي عمل كنيم كه در تهران خاموشي نداشته باشيم؛ ولي من موافق اين رويه نيستم و سهميه تهران به نسبت سهم و وزن مصرف برق در اين سهميهبندي اعمال ميشود و اميدواريم تهرانيها با صرفهجويي بيشتر و رعايت بيشتر ما را در اين اقدام همراهي كنند. فتاح در خصوص اثرات تحريم در واردات قطعات مورد نياز نيروگاهها گفت: نيروگاههاي ساخته شده ما بومي شدهاند و نيازي به قطعات وارداتي ندارند و اين قطعات پس از گذشت 50 سال ديگر قطعات تخصصي محسوب نميشوند و به راحتي ميتوان آنها را تهيه كرد و ما در اين خصوص هيچ مشكلي نداريم.
وزير نيرو بيشترين كمبود برق را در بخش برقابي اعلام كرده و گفت: از 500 سدي كه در كشور وجود دارد، 90 سد در حالت بحران قرار دارند كه از اين 90 سد 15 سد برقابي هستند كه 7200 مگاوات برقابي توليد ميكنند. وي افزود: مشكل كمبود برق مربوط به 15 سدي است كه در بحران هستند كه از اينها 5 سد براي توليد برق كارساز و موثرند كه از آنها سد كرخه، دز، مسجد سليمان، شهيد عباسپور و كارون 3 با 6500 مگاوات برق در توليد برق مصرفي سهميه اند كه با وجود خشكسالي به وجود آمده اين ميزان برق توليد نميشود و عمده كمبودها هم به اين دليل است.