مقبره مرحوم قيصر امينپور شاعر معاصر پس از گذشت 7 ماه از درگذشت وي هنوز هم فاقد سنگ قبر است و عليرغم وعدههايي كه مسئولان استان خوزستان ميدادند، قبر اين شاعر زيبنده نام او نيست. با وجود تخصيص اعتبار 100 ميليون توماني از سوي فرمانداري و گذشت اين مدت اداره كل ارشاد خوزستان هنوز هم طرح لازم را براي مقبره « قيصر» آماده نكرده است.
به گزارش فارس، هم اكنون مقبره قيصر در مكاني خشك و بيآب و علف در زير سايهباني است كه چشم نواز نيست و بر روي قبر پارچهاي سبز رنگ و خاك آلود انداختهاند تا واقعيت زير آن پنهان بماند.

زير پارچه، هيچ سنگ قبري در كار نيست و هنوز مقبره بهصورت تلي از خاك رها شده است و نردهاي بد رنگ اطراف آن را پوشانده است...

اين در شرايطي است كه پس از مرگ قيصر امينپور حاشيههاي زيادي بهوجود آمد و بسياري از جريانات تلاش داشتند كه به نحوي اين استاد دانشگاه را منتسب به خود كنند.

از سوي ديگر بين خانواده قيصر يعني همسر و پدر او، اختلافي براي تعيين محل دفن او بروز كرد و سرانجام پدر قيصر با حمايت مسئولان استان خوزستان قيصر را به گتوند بردند و قول ساخت آرامگاهي بزرگ را به دوستداران اين شاعر دادند.

حتي اعلام شده بود كه آرامگاه مرحوم امينپور تا كنار كارون ادامه مييابد و زميني چند هكتاري به او اختصاص داده ميشود.

مراد امينپور، پدر مرحوم قيصر امينپور، در گفتگو با خبرنگار ادبي فارس در اينباره ميگويد: ما پيگير موضوع هستيم. از اول بنا بود اداره ارشاد بر اساس طرحي كه گفته بود كار كند. قرار بود سال 86 اين طرح ارائه و سال 87 اجرا شود و به همين دليل ما تاكنون دخالت نكرديم تا ببينيم اداره كل ارشاد استان چه ميكند..
او ميافزايد كه امسال در كميته برنامه ريزي شهرستان گتوند از طرف فرمانداري اعتبار 100 ميليون توماني را به ساخت مجموعه قيصريه اختصاص دادند؛ با اين حال بايد طرح آماده شود تا كار اجرايي شروع شود. ما با استانداري صحبت كرديم و استانداري ميگويد كه بودجه داريم و فقط منتظر ارئه طرح از سوي ارشاد هستيم.

پدر قيصر درباره جزئيات اين طرح ادامه ميدهد كه اين طرح شامل طرح مزار، مجموعه قيصريه و نماد بالاي قبر است. آن چنان كه استاندار در مراسم چهلم قيصر گفته بود همانطور كه شيراز حافظيه دارد، گتوند نيز ميخواهد قيصريه داشته باشد.

او در پاسخ به اين پرسش كه چرا مقدمات كار را شروع نميكنيد و در پاسخ به اينكه چرا حداقل يك سنگ قبر روي مزار قيصر نميگذاريد، اظهار ميدارد كه نميخواهيم دوباره كاري شود و با آماده شدن طرح دوباره برخي از قسمتهاي ساخته شده را بكَنيم.

مراد امينپور در واكنش به اين گفته كه انتظارات در تهران بسيار بيشتر از مسئولان خوزستان است، ميگويد كه متولي قانوني اين موضوع ارشاد است و ارشاد قول داده كه از رديفهاي قانوني خود موضوع را پيگيري كند. آنها قرار بود سال 86 طرح را آماده و سال 87 اجرايي كنند و حالا زمان خواستند كه تا دو ماه ديگر طرح ارائه و كار اجرايي شروع شود.

پدر قيصر خاطرنشان ميكند كه تا حالا هيچ عملي را مسئولان ارشاد خوزستان انجام ندادند و ما هم كوتاهي كرديم كه تاكنون چيزي نگفتيم؛ اما الان دنبالش هستيم و پيگيري ميكنيم و ممكن است تا يكي دو ماه ديگر كار را شروع كنيم.