بدنیا آمدن یک موجود خیلی عجیب در تایلند!

اهالی محلی مقیم تایلند ادعا می کنند که یک Buffalo (گاومیش) عجیب و غیر قابل شرح متولد شده !

(حالا از چي وكي متولد شده من نفهميدم)

منبع:سیمرغ